Wet natuurbescherming: ontheffing voor het doden van Knobbelzwanen ter voorkoming van schade op een perceel wintertarwe in Zeewolde

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 Wet natuurbescherming op 1 mei 2023 een ontheffing (kenmerk 3112493) hebben verleend aan Faunabeheereenheid Flevoland voor het doden van Knobbelzwanen die schade veroorzaken op een perceel wintertarwe in Zeewolde.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 2 mei 2023 tot en met 12 juni 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud of procedure, dan kunt u terecht bij provincie Flevoland.

Download

Ontheffing WNB

pdf - 131,79 kB
Open de pdf