Wet natuurbescherming: ontheffing voor het vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis i.v.m. onderhoud van het Smedinghuis in Lelystad

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 2 januari 2023 een ontheffing hebben verleend aan Rijksvastgoedbedrijf Directie Vastgoedbeheer voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen van de gewone dwergvleermuis. In verband met onderhoudswerkzaamheden van het Smedinghuis in Lelystad.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 3 januari 2023 tot en met 13 februari 2023  digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.


 

Download

Besluit

pdf - 91,64 kB
Open de pdf