Wet natuurbescherming: ontwerpbesluit (positieve) weigering voor v.o.f. Doornenbal – van Harten, Drietorensweg 23 te Ens

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning aan v.o.f. Doornenbal- van Harten voor de locatie Drietorensweg 23 te Ens te weigeren, omdat de beoordeelde aanvraag niet vergunningplichtig is. Op 17 mei 2021 (tevens verzenddatum) is daarvoor een ontwerpbesluit verzonden.

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 mei 2021 tot en met 28 juni 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320-265265. Tevens is het ontwerpbesluit voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Zienswijzen

De beschikking en de relevante documenten zullen gedurende zes weken ter inzage liggen. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Provincie Flevoland telefoonnummer 0320 - 265 265.

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 375.12 kB
Open de pdf