Wet natuurbescherming: vaststellen Ecologisch werkplan Drontermeerdijk

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, van de Wet natuurbescherming op 19 maart 2020 het Ecologisch werkplan Drontermeerdijk hebben goedgekeurd.

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 20 maart 2020 tot en met 30 april 2020 digitaal ter inzage via deze webpagina. De stukken zijn in het provinciehuis in te zien op werkdagen, tijdens kantooruren. U maakt hiervoor een telefonische afspraak via 0320 - 265 265

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 57.72 kB
Open de pdf