Wet natuurbescherming: vergunning Akkerbouwbedrijf Arts voor de locatie Abtsweg 7 te Nagele

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 9 oktober 2020, tevens verzenddatum, een vergunning hebben verleend aan Akkerbouwbedrijf Arts aan de Abtsweg 7 te Nagele.

Ter inzage

De aanvraag, vergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 oktober tot en met 19 november 2020 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320-265265. Tevens is de vergunning voor een ieder toegankelijk via deze website.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 318.10 kB
Open de pdf