Wet natuurbescherming: vergunning voor Landbouwbedrijf Van Hoeve aan de Kuinderweg 7 te Emmeloord

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 1 oktober 2020 (tevens verzenddatum) een vergunning hebben verleend aan Landbouwbedrijf Van Hoeve aan de Kuinderweg 7 te Emmeloord.

Ter inzage

De aanvraag, vergunning (ontwerpbesluit) en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 oktober 2020 tot en met 12 november 2020 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320-265265. Tevens is de vergunning voor een ieder toegankelijk via deze website.

Zienswijze

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de provincie. Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 494.63 kB
Open de pdf