Wet natuurbescherming: Verlenging vergunning recreatieve maatregelen Oostvaardersplassen

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op 22 december 2022 de natuurvergunning aan Staatsbosbeheer voor het uitvoeren van recreatieve maatregelen in de Oostvaardersplassen hebben verlengd (kenmerk 3052951). 

Ter inzage

Het besluit ligt vanaf 23 december tot en met 2 februari 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Besluit

pdf - 49,95 kB
Open de pdf