Wet natuurbescherming; ontheffing voor het vernietigen van nesten van de boerenzwaluw in verband met werkzaamheden aan de waaierdeuren van de Noordersluis, Zuidersluis en Ketelsluis.

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3. 3 Wet natuurbescherming op 17 december 2021 een ontheffing hebben verleend aan Triple-B GOBS te Rotterdam voor het vernietigen van nesten van de boerenzwaluw in verband met werkzaamheden aan de waaierdeuren van de Noordersluis in Lelystad, de Zuidersluis in Almere en de Ketelsluis in Ketelhaven.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 december 2021 tot en met 28 januari 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen via 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na datum van verzending, bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265265).

Download

Ontheffing Noordersluis, Zuidersluis en Ketelsluis

pdf - 270,99 kB
Open de pdf