Wet natuurbescherming; wijziging vergunningsvoorschriften voor visserij met staande netten in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer.

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming op 17 december 2021 de vergunning van de Coöperatieve Producentenorganisatie IJsselmeer voor visserij met staande netten in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer hebben gewijzigd. De wijziging betreft een verlenging van de vergunning met één jaar en een wijziging van de weken dat er niet gevist mag worden in 2021/2022.

Ter inzage

De aanvraag, en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 december 2021 tot en met 28 januari 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen via 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na datum van verzending, bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265265).

Download

Wijziging vergunningsvoorschriften voor visserij met staande netten in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer

pdf - 233,58 kB
Open de pdf