Wijziging nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat het volgende ontwerp en bijbehorende stukken vanaf 8 juli 2020 tot en met 19 augustus 2020 ter visie ligt:

Eerste Wijziging van de Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport.

In juni 2017 zijn provincie Flevoland, Lelystad Airport en gemeente Lelystad een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, waarin onder andere afspraken zijn neergelegd om gezamenlijke financiële middelen bijeen te brengen ten behoeve van initiatieven die de leefbaarheid, duurzaamheid en economische netwerkvorming op en rondom Lelystad Airport bevorderen. Aangezien een deel van de middelen in de vorm van subsidies wordt verstrekt, zijn de nadere regels opgesteld. De nadere regels maken duidelijk onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd voor het ondersteunen van activiteiten die de leefbaarheid, duurzaamheid en economische kansen op en rondom Lelystad Airport bevorderen. Vanwege het verlengen van de looptijd tot 30 juni 2022, aanpassing van het subsidieplafond en de subsidiecriteria voor aanvullende geluidisolatie is een Eerste wijziging van de Nadere regels opgesteld.

Ter inzage

De Eerste wijziging van de Nadere regels is elektronisch te raadplegen onderaan deze webpagina. In afwijking van gebruikelijk liggen de stukken niet fysiek ter inzage bij de diverse openbare overheidsinstellingen (gemeentehuis e.d.). Indien u de stukken toch graag fysiek wilt inzien dan kunnen wij u de stukken op verzoek kosteloos per post toesturen. U kunt hiervoor op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen de provincie Flevoland, via het secretariaat van de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa, telefoonnummer (0320) 265 702.

Uw zienswijze indienen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd aan Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van “zienswijze Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport”. U kunt ook per e-mail reageren via provincie@flevoland.nl of per fax 0320-265260 onder vermelding van ‘zienswijze Eerste wijziging van de Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport’. Alle ingediende zienswijzen dienen voorzien te zijn van datum, naam en adresgegevens. Indien gewenst kan mondeling een zienswijze worden ingediend. U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa 0320-255702. Indien u als indiener van een zienswijze wenst dat uw gegevens niet openbaar worden, kunt u in uw zienswijze daartoe verzoeken.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 181.17 kB
Open de pdf