Wijziging subsidieregeling geluid provinciale wegen

Vanaf 1 oktober 2019 biedt de provincie bewoners langs haar wegen waarvan de geluidbelasting van hun woning hoog is, een subsidie om de geluidwering van de gevels te verbeteren en hiermee de geluidbelasting in de woning te verlagen. Naar aanleiding van de evaluatie van deze subsidieregeling is het voornemen om de regeling op 2 punten te versoepelen. Voorgesteld wordt om de maatregelen ter verbetering van de geluidwering voor subsidie in aanmerking te laten komen wanneer die per verdieping/vertrek(ken) van de woning worden  aangevraagd waar daadwerkelijk de geluidhinder wordt ervaren. Het uitgangspunt om de geluidwering van de gehele woning te moeten verbeteren wordt hierbij losgelaten. Ook wordt voorgesteld om woningen vanaf 54 dB Lden voor subsidie in aanmerking te laten komen. Hiervan is het doel om de woningen in één en dezelfde straat langs een provinciale weg, allemaal in aanmerking te laten komen voor subsidie. Hiermee wordt voorkomen dat niet de ene woning wel en de andere woning niet voor subsidie in aanmerking vanwege de net soms 1/10 dB te lage geluidbelasting.

Zienswijze indienen

De voorgestelde wijziging van de ‘Nadere regels verbetering van de geluidwering van woningen 2019-2023’ is vanaf 25 maart 2021 tot en met 6 mei 2021 digitaal te raadplegen op deze webpagina. Gedurende de periode van de inzagelegging kan iedereen een zienswijze geven. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van “Zienswijze Subsidie geluid”. U kunt ook per e-mail reageren via beleidsondersteuningSenB@flevoland.nl onder vermelding van “Zienswijze Subsidie geluid”.

Antwoordnota

Alle ingediende zienswijzen dienen te zijn voorzien van datum, naam en adresgegevens. De ontvangen zienswijzen worden verzameld en van een antwoord voorzien in een “antwoordnota”. De antwoordnota wordt over de post toegezonden aan degenen die zienswijzen hebben ingediend. Indien u als indiener van een zienswijze wenst dat uw gegevens niet openbaar worden, kunt u in uw zienswijze daartoe verzoeken.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 64.69 kB
Open de pdf