Wijziging voorschrift ontheffing Wnb voor de gewone dwergvleermuis en laatvlieger i.v.m. het kappen van essen in Zeewolde

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 11 januari 2023 een ontheffing aan Gemeente Zeewolde hebben gewijzigd voor het vernielen of beschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger in verband met het kappen van essen (met de essentaksterfte) langs de Kuindergracht en Ketelgracht in Zeewolde (kenmerk 2879365).     

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 12 januari 2023 tot en met 22 februari 2023  digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.


 

Download

Besluit

pdf - 63,19 kB
Open de pdf