Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden als opvolger van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet er voor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Provincie Flevoland hecht aan openheid en transparantie richting de Flevolandse samenleving. We werken daarom hard aan de actieve openbaarmaking (het actief publiceren van documenten) en de passieve openbaarmaking (het binnen de wettelijke termijnen beantwoorden van Woo- (voorheen Wob-) verzoeken. We staan open om met burgers en ondernemers in gesprek te gaan om samen uit te vinden waar in Flevoland nog meer behoefte is aan informatie dan louter voldoen aan de wettelijke kaders.

 

Reacties op binnengekomen Woo- of Wob-verzoeken

Provincie Flevoland krijgt soms verzoeken om informatie in het kader van de Wet open overheid (tot 1 mei 2022 Wet openbaarheid van bestuur). Op deze pagina vindt u een overzicht van reacties op binnengekomen Woo- of Wob-verzoeken vanaf november 2013. Wanneer u op de onderstaande links klikt, wordt u doorgestuurd naar archiefweb.eu.

Toegankelijkheid

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan bij (een gedeelte van) de Woo- of Wob-verzoeken? Neem dan contact op met het Webteam via webteam@flevoland.nl of bel met 0320 - 265 265. Kijk op www.flevoland.nl/toegankelijkheid voor meer informatie over digitale toegankelijkheid.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015 en eerder