Toegankelijkheidsverklaring website Feitelijk Flevoland

Provincie Flevoland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Feitelijk Flevoland die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De links waarop de inhoud van de website Feitelijk Flevoland te vinden is: https://feitelijkflevoland.nl. Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van provincie Flevoland is beschikbaar via de volgende link: https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus

Provincie Flevoland verklaart dat de website Feitelijk Flevoland gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. Zie onder het kopje 'toelichting op de nalevingsstatus' voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van provincie Flevoland: algemeen directeur Tjeerd van der Wal. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19 september 2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid via secretariaatSENB@flevoland.nl of bel met 0320 - 265 213. Wat u van ons kunt verwachten:

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd. De website Feitelijk Flevoland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens provincie Flevoland dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje 'afwijkingen')
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje 'evaluatie- en onderzoekresultaten')

Afwijkingen

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A])
  • Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/Gemiddelde-leeftijd-bevolking staan meerdere afbeeldingen van grafieken. In de code staat telkens bij elke grafiek een verborgen tabel met dezelfde informatie die in de grafiek staat. Deze informatie kan aan blinden worden voorgelezen door hulpsoftware, dat is dus erg goed gedaan. De content uit de svg-afbeelding wordt nu ook voorgelezen door voorleessoftware. Het wordt aangeraden om op deze elementen een 'aria-hidden=true' attribuut te plaatsen, zodat dit niet wordt voorgelezen door hulpsoftware. Deze voorgelezen informatie is namelijk niet te begrijpen omdat de relatie tussen onderdelen verloren gaat en de informatie staat al duidelijk in de verborgen tabel. Er komt wel een probleem voor bij de grafiek rechts onderaan 'Bevolking naar leeftijdsklassen'.
  • oorzaak: In de verborgen tabel staat hier bij alle rijkoppen 'Bevolking naar leeftijdsklassen' in plaats van om welke leeftijdsklasse het gaat. Hier komt de informatie uit de grafiek dus niet compleet over in de tabel. Hetzelfde geldt voor de grafiek 'Voldoet aan norm gezond bewegen' onder de kop 'Gerelateerde indicatoren' op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/Voldoet-aan-norm-gezond-bewegen.
  • gevolg: Informatie en componenten van de gebruikersinterface zijn niet toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
  • alternatief: Er is geen beschikbaar alternatief
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
  • In de databank applicatie (https://feitelijkflevoland.nl/jive) staan tabellen. Als 'Gemiddelde leeftijd bevolking' is aangevinkt staat er een tabel met een rijkop, een tabelkop en een datacel.
  • oorzaak: Deze zijn in de code allen opgemaakt in table-elementen. Hierdoor is door software de relatie tussen deze onderdelen niet te bepalen. Dit moet in de code dus in één table-element staan, zodat het één tabel is.
  • gevolg: Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen niet door software bepaald worden of zijn niet beschikbaar in tekst.
  • alternatief: Er is nu geen alternatief.
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 3. 1.4.10 (= SC uit 1.4.10 - Opnieuw plaatsen [niveau AA])
  • Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/jive moet er bij een breedte van 320 pixels horizontaal gescrold worden om de content te kunnen bekijken. Dit kan problemen opleveren voor slechtzienden die moeten inzoomen. Ook is er verlies van content omdat niet alles in beeld is.
  • oorzaak: Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/jive moet er bij een breedte van 320 pixels horizontaal gescrold worden om de content te kunnen bekijken.
  • gevolg: Dit kan problemen opleveren voor slechtzienden die moeten inzoomen. Ook is er verlies van content omdat niet alles in beeld is.
  • alternatief: Er is nu geen alternatief
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 4. 1.4.10 (= SC uit 1.4.10 - Opnieuw plaatsen [niveau AA])
  • Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/jive moet er bij een breedte van 320 pixels horizontaal gescrold worden om de content te kunnen bekijken. Dit kan problemen opleveren voor slechtzienden die moeten inzoomen. Ook is er verlies van content omdat niet alles in beeld is.
  • oorzaak: Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/jive moet er bij een breedte van 320 pixels horizontaal gescrold worden om de content te kunnen bekijken.
  • gevolg: Dit kan problemen opleveren voor slechtzienden die moeten inzoomen. Ook is er verlies van content omdat niet alles in beeld is.
  • alternatief: Er is nu geen alternatief beschikbaar.
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 5. 1.4.12 (= SC uit 1.4.12 - Tekstspatiëring [niveau AA])
  • Als op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/Gemiddelde-leeftijd-bevolking de genoemde stijlkenmerken worden toegepast, vallen de onderste delen van een aantal woorden weg. Het gaat om het woord 'Jaar' wat op meerdere tegels staat en het woord 'Personen' bij de tegel 'Bevolking'.
  • oorzaak: Opmerkingen Als op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/Gemiddelde-leeftijd-bevolking de genoemde stijlkenmerken worden toegepast, vallen de onderste delen van een aantal woorden weg.
  • gevolg: Woorden zijn niet goed leesbaar en context is daardoor niet begrijpelijk.
  • alternatief: Er is nu geen beschikbaar alternatief.
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 6. 1.4.13 (= SC uit 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA])
  • Op meerdere pagina's staan in het broodkruimelpad 'groter dan'-tekens (zie bijvoorbeeld pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/Gemiddelde-leeftijd-bevolking). Als over dat teken wordt gegaan met de muis, verschijnt er een menu. Deze extra content moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. De content voldoet nu aan twee van de voorwaarden, namelijk 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat het niet mogelijk is om de content te verbergen zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld moeten kunnen met de Escape toets.
  • oorzaak: Op meerdere pagina's staan in het broodkruimelpad 'groter dan'-tekens (zie bijvoorbeeld pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/Gemiddelde-leeftijd-bevolking). Als over dat teken wordt gegaan met de muis, verschijnt er een menu. Deze extra content moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. De content voldoet nu aan twee van de voorwaarden, namelijk 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat het niet mogelijk is om de content te verbergen zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld moeten kunnen met de Escape toets.
  • gevolg: De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat het niet mogelijk is om de content te verbergen zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld moeten kunnen met de Escape toets.
  • alternatief: Er is nu geen alternatief beschikbaar.
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 7. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
  • Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/jive staan een aantal roze knoppen met het witte cijfer '1' er in.
  • oorzaak: Het contrast is hier net te laag, namelijk 4,2:1. Het contrast moet minimaal 4,5:1 zijn, dat is van belang voor slechtzienden.
  • gevolg: Door te weinig contrast kan een slechtziende deze pagina's niet goed bekijken
  • alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 8. 1.4.4 (= SC uit 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA])
  • Als op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/Dashboard/Bevolking/ met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1024x768, staat het label 'Vergelijk' niet meer bij de selectievelden.
  • oorzaak: Het inzoomen gaat niet goed.
  • gevolg: Verlies van content.
  • alternatief: Er is nu geen alternatief
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 9. 2.1.1 (= SC uit 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A])
  • Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/Gemiddelde-leeftijd-bevolking en https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/Voldoet-aan-norm-gezond-bewegen staan grafieken. In deze grafieken verschijnt informatie als er met de muis over een bepaald onderdeel wordt gegaan.
  • oorzaak: Dit is niet met het toetsenbord te bedienen.
  • gevolg: Dit kan problemen opleveren voor mensen die de pagina met het toetsenbord bedienen, bijvoorbeeld omdat zij blind zijn of een motorische beperking hebben.
  • alternatief: Er is nu geen alternatief beschikbaar.
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 10. 2.4.4 (= SC uit 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A])
  • Op de homepage (https://feitelijkflevoland.nl/) staat een skiplink 'gebiedsselectie'. Deze link lijkt nergens heen te gaan.
  • oorzaak: Deze link lijkt nergens heen te gaan.
  • gevolg: Het linkdoel is hier dus niet duidelijk
  • alternatief: Er is nu geen alternatief beschikbaar.
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 11. 2.4.5 (= SC uit 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA])
  • De hoofdonderdelen zijn bereikbaar vanaf de homepage en kunnen ook met de pijltjes naar links en rechts bereikt worden. Andere pagina's zoals https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/Gemiddelde-leeftijd-bevolking en https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/Voldoet-aan-norm-gezond-bewegen kunnen maar op één manier bereikt worden.
  • oorzaak: Niet alle pagina's zijn op meerdere manieren te bereiken.
  • gevolg: Niet alle pagina's zijn op meerdere manieren te bereiken.
  • alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 12. 2.4.7 (= SC uit 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA])
  • Als op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/Dashboard/Bevolking/ met het toetsenbord wordt genavigeerd, is de toetsenbordfocus even niet zichtbaar. Als de focus op de tegel 'Eenpersoonshuishoudens' staat en er wordt met de tabtoets verder genavigeerd, verplaatst de focus zich naar een verborgen invoerveld en het scherm verplaatst naar boven. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de toetsenbordfocus zich bevindt. Dit komt op meerdere pagina's voor.
  • oorzaak: Als op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/Dashboard/Bevolking/ met het toetsenbord wordt genavigeerd, is de toetsenbordfocus even niet zichtbaar. Als de focus op de tegel 'Eenpersoonshuishoudens' staat en er wordt met de tabtoets verder genavigeerd, verplaatst de focus zich naar een verborgen invoerveld en het scherm verplaatst naar boven. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de toetsenbordfocus zich bevindt. Dit komt op meerdere pagina's voor.
  • gevolg: Niet alles is zichtbaar.
  • alternatief: Er is nu geen alternatief beschikbaar.
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 13. 2.5.3 (= SC uit 2.5.3 - Label in naam [niveau A])
  • Op meerdere pagina's staat links boven aan het logo van de Provincie Flevoland. Dit logo is een link naar de homepage. De alternatieve tekst van deze afbeelding is 'Logo Flevoland'. Dit is de toegankelijkheidsnaam van deze link, deze kan gebruikt worden door mensen met spraaksoftware om deze link te bedienen. De toegankelijkheidsnaam moet de zichtbare tekst bevatten. Dat is nu niet het geval. De zichtbare tekst is 'Provincie Flevoland'. Dit kan opgelost worden door 'Provincie Flevoland logo' in de alternatieve tekst van deze afbeelding te zetten.
  • oorzaak: Op meerdere pagina's staat links boven aan het logo van de Provincie Flevoland. Dit logo is een link naar de homepage. De alternatieve tekst van deze afbeelding is 'Logo Flevoland'. Dit is de toegankelijkheidsnaam van deze link, deze kan gebruikt worden door mensen met spraaksoftware om deze link te bedienen. De toegankelijkheidsnaam moet de zichtbare tekst bevatten. Dat is nu niet het geval. De zichtbare tekst is 'Provincie Flevoland'. Dit kan opgelost worden door 'Provincie Flevoland logo' in de alternatieve tekst van deze afbeelding te zetten.
  • gevolg: Op meerdere pagina's staat links boven aan het logo van de Provincie Flevoland. Dit logo is een link naar de homepage. De alternatieve tekst van deze afbeelding is 'Logo Flevoland'. Dit is de toegankelijkheidsnaam van deze link, deze kan gebruikt worden door mensen met spraaksoftware om deze link te bedienen. De toegankelijkheidsnaam moet de zichtbare tekst bevatten. Dat is nu niet het geval. De zichtbare tekst is 'Provincie Flevoland'. Dit kan opgelost worden door 'Provincie Flevoland logo' in de alternatieve tekst van deze afbeelding te zetten.
  • alternatief: Er is nu geen alternatief beschikbaar.
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 14. 3.2.2 (= SC uit 3.2.2 - Bij input [niveau A])
  • Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/Dashboard/Bevolking/ kun je op 'Flevoland' of 'Nederland' klikken om deze te vergelijken. Als hierop wordt geklikt, opent er een venster. Als er met het toetsenbord wordt genavigeerd en onder 'Kies niveau' de radiobutton voor 'Gemeenten in Flevoland' wordt aangevinkt, blijft de toetsenbordfocus niet op de radiobutton staan.
  • oorzaak: Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/Dashboard/Bevolking/ kun je op 'Flevoland' of 'Nederland' klikken om deze te vergelijken. Als hierop wordt geklikt, opent er een venster. Als er met het toetsenbord wordt genavigeerd en onder 'Kies niveau' de radiobutton voor 'Gemeenten in Flevoland' wordt aangevinkt, blijft de toetsenbordfocus niet op de radiobutton staan.
  • gevolg: De verplaatsing van de toetsenbordfocus is een contextwijziging en dit kan verwarrend zijn, bijvoorbeeld voor blinden. De toetsenbordfocus moet dus op de radiobutton blijven staan of er moet van te voren gewaarschuwd worden dat de toetsenbordfocus zich verplaatst.
  • alternatief: Er is nu geen alternatief beschikbaar.
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 15. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])
  • Op meerdere pagina's staan in het broodkruimelpad 'groter dan'-tekens (>). Zie bijvoorbeeld pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/Gemiddelde-leeftijd-bevolking. Deze fungeren als knop om een menu van alle thema's te openen. Er kan nu niet worden bepaald wat de status van dit menu is; of deze is in- of uitgeklapt. Dit is van belang voor blinden.
  • oorzaak: Op meerdere pagina's staan in het broodkruimelpad 'groter dan'-tekens (>). Zie bijvoorbeeld pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/Gemiddelde-leeftijd-bevolking. Deze fungeren als knop om een menu van alle thema's te openen. Er kan nu niet worden bepaald wat de status van dit menu is; of deze is in- of uitgeklapt. Dit is van belang voor blinden.
  • gevolg: Op meerdere pagina's staan in het broodkruimelpad 'groter dan'-tekens (>). Zie bijvoorbeeld pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/Gemiddelde-leeftijd-bevolking. Deze fungeren als knop om een menu van alle thema's te openen. Er kan nu niet worden bepaald wat de status van dit menu is; of deze is in- of uitgeklapt. Dit is van belang voor blinden.
  • alternatief: Er is nu geen alternatief beschikbaar.
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 16. 4.1.3 (= SC uit 4.1.3 - Statusmeldingen [niveau AA])
  • Als een pagina wordt geladen, wordt er een animatie voor het laden getoond. Deze animatie heeft ook een verborgen tekst voor voorleessoftware, dat is goed. Deze animatie moet echter ook worden opgemaakt als statusbericht. De animatie toont namelijk aan dat de pagina aan het laden is, dit zegt iets over de status.
  • oorzaak: Deze animatie is niet opgemaakt als statusbericht.
  • gevolg: Blinden krijgen deze informatie niet mee.
  • alternatief: Er is nu geen alternatief beschikbaar.
  • maatregel: Met de uitkomsten van de quickscan vragen wij onze leverancier om dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredig last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid
  • onderzoeksdatum: 04-09-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

Er is een quickscan geweest op feitelijkflevoland.nl. Helaas voldoet de website nog niet volledig aan alle richtlijnen. Hiervoor gaan we in overleg met de leverancier om de punten te laten aanpassen. Wij hebben reeds de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen alvast te bevorderen: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Download

Quickscan Feitelijk Flevoland door Cardan Technobility

pdf - 621,90 kB
Open de pdf