Toegankelijkheidsverklaring website Food Forum

Status toegankelijkheid https://www.foodforum.nl

Provincie Flevoland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 15-12-2022

Op deze pagina kunt u:

 • De volledige, officiële verklaring inzien;
 • Een toegankelijkheidsprobleem melden.

Status toegankelijkheidslabel van Food Forum. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Verklaring

Provincie Flevoland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Food Forum.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Flevoland is beschikbaar via de link https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Flevoland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Food Forum gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Flevoland is gevorderd met de toegankelijkheid van Food Forum en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Flevoland . Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via foodforum@flevoland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Provincie Flevoland

 • Audits: wij laten onze processen om webcontent te creëren eens in de 3 jaar auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Food Forum : voldoet gedeeltelijk

De website Food Forum is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Flevoland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Flevoland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet-tekstuele content, toegankelijk te maken door middel van een tekstalternatief. Hulpsoftware maakt deze alternatieve teksten bijvoorbeeld hoorbaar via voorleessoftware of tastbaar via braille.

   Op alle pagina’s staat het logo van de Floriade Expo 2022 in de footer, net boven het blauwe blok. Deze heeft als alternatieve tekst "Floriade" gekregen. Echter staat er nog meer tekst in het logo dat nu gemist wordt door iemand met hulpsoftware. Het is beter om de volledige tekst toe te voegen: "Expo 2022, Floriade, Amsterdam – Almere NL". https://www.foodforum.nl/

   Op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/ staat een afbeelding van verschillende groenten. Deze afbeelding heeft een alt-attribuut met de waarde “https://www.foodforum.nl/wp-content/uploads/2021/02/shutterstock_307161773-groenten-verkleind.jpg”. Dit tekstalternatief is niet goed leesbaar en beschrijft bovendien de afbeelding niet. Deze afbeelding kan waarschijnlijk als decoratief worden gezien. In dat geval heeft deze geen tekstalternatief nodig en het alt-attribuut kan dan leeg gelaten worden. Let er echter wel op dat de afbeelding op dit moment ook als link dient, waarmee de afbeelding vergroot wordt. Het linkdoel moet ook duidelijk zijn. Als ervoor wordt gekozen om deze afbeelding als decoratief op te vatten, kan deze link beter weggehaald worden, anders leidt het tot problemen bij succescriterium 2.4.4. Als de afbeelding niet decoratief is en het ook wenselijk is dat de mogelijkheid tot vergroten blijft, en dus de link, zorg er dan voor dat zowel het tekstalternatief als het linkdoel duidelijk is. De afbeelding kan dan bijvoorbeeld op het alt-attribuut de waarde “Verschillende groenten” meekrijgen, en bij het title-attribuut “Vergroot de afbeelding”. Deze situatie komt ook voor op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/duurzaam-gebouw/ bij de afbeelding met het title-attribuut met de waarde “Hoogste punt Food Forum : daklicht”. Deze afbeelding heeft alt-attribuut met de waarde “https://www.foodforum.nl/wp-content/uploads/2021/05/Hoogste-punt-Food-Forum.jpg”.

   Op pagina https://www.foodforum.nl/zalen/de-vis/ staat in het zwarte kader met de kop “Binnenkort” een icoontje van een kalender. Dit icoon heeft het tekstalternatief “De Vis – Food Forum”. Dit is geen duidelijk tekstalternatief en moet worden veranderd naar bijvoorbeeld “Kalender”. Onderaan staan enkele afbeeldingen met indelingen van deze ruimte en een afbeelding van het icoon dat gebruikt wordt om deze ruimte te identificeren, dat icoon heeft nu het tekstalternatief “Vis” en de title “De vis”, dat is geen goed tekstalternatief voor deze afbeelding.

  • Gevolg:

   De alternatieve teksten zijn niet conform, waardoor informatie gemist kan worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt onderzocht met de ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.foodforum.nl/sharons-chef-show-aflevering-2/ staat een video. Deze video heeft een automatisch gegenereerde ondertiteling. Deze vorm van ondertiteling bevat echter te veel fouten om te voldoen aan dit succescriterium. Ook worden er geen leestekens gebruikt, wat het lezen van de tekst moeilijker maakt. Daarnaast komen ook fouten voor in de vertaling naar tekst. Op 0:11 wordt bijvoorbeeld gezegd “Welkom bij de Sharon’s Chef Show. In het Food Forum koken wij het menu voor de toekomst.” In de ondertiteling staat er “welkom bij de sharon shacho in het goed voor hem koken bij het menu voor de toekomst”. Op 0:47 wordt gezegd “ik ben op Urk geweest”, maar in de ondertiteling staat “ik ben erop wil ik geweest”. Op 1:09 wordt gezegd “want ik denk, als ik het al niet weet, laat staan iemand die daar niet komt”, maar in de ondertiteling staat “want ik denk als ik het dan twee laatst animo die daar niet komt”. Verdere voorbeelden worden niet gegeven.

  • Gevolg:

   Niet alle ondertiteling klopt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt organisatie-breed gekeken naar een oplossing voor ondertiteling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/ staat de video “Provincie Flevoland – Het verhaal van Food Forum”. Hier komt een aantal keer tekst in beeld. Op 0:19 staat bijvoorbeeld de tekst “Jan-Nico Appelman, Gedeputeerde provincie Flevoland” in beeld. Deze tekst is niet opgenomen in het audiospoor. Hierdoor is deze informatie voor bijvoorbeeld blinde gebruikers niet beschikbaar. Daarom moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Ook mag voor dit succescriterium nog een volledig uitgeschreven transcript worden aangeboden waar deze en alle andere belangrijke informatie uit de video in wordt beschreven. Voor succescriterium 1.2.5 is dit laatste echter niet meer toegestaan. Dus voor het voldoen aan niveau AA is dat geen reële optie. Dit probleem komt vaker voor in deze video. Op 0:43 staat bijvoorbeeld de tekst “Food Forum” in beeld. Op 1:00 staat de tekst “Duzan Doepel, Architect Doepelstrijkers” in beeld. Aan het einde van de video komen de logo’s van de Floriade en van Foodforum in beeld en de URL www.foodforum.nl. Verdere voorbeelden worden niet gegeven.

   Ook in de video op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/duurzaam-gebouw/ staat tekst in beeld die niet in het audiospoor voorkomt. Op 0:08 staat er bijvoorbeeld de tekst “Duzan Doepel, Architect DoepelStrijkers” en op 0:12 het logo van Foodforum en de tekst “Duurzaam bouwen”. Op 0:17 de tekst “Jorrit Oversteeg, Strukton Worksphere”. Verdere voorbeelden worden niet gegeven.Ook voor deze video moet een alternatief aangeboden worden.

   Op https://www.foodforum.nl/sharons-chef-show-aflevering-2/ staat ook een video. Ook in deze video komt informatie in beeld die niet in het audiospoor voorkomt. Op 0:02 staat het logo van Foodforum in beeld. Op 0:08 staat er de tekst “Sharon’s Chefshow, Aflevering 2 Noordzeevis”. Op 0:15 staat “Sharon de Miranda, Chefkok Food Forum” in beeld. Aan het einde van de video (14:57) staat de tekst “Sharon’s Chefshow, Paviljoen van Provincie Flevoland, Foodforum.nl” in beeld. Verdere voorbeelden worden niet gegeven.

  • Gevolg:

   Niet alle info is overeenkomstig via audio

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt organisatie-breed gekeken naar een oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/ staat een video met visuele informatie. Voorbeelden zijn gegeven bij succescriterium 1.2.3. Deze informatie is niet beschikbaar voor bijvoorbeeld blinde gebruikers en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer toegestaan. Ook de video's op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/duurzaam-gebouw/ en https://www.foodforum.nl/sharons-chef-show-aflevering-2/ bevatten visuele informatie waar een alternatief voor moet komen. Voorbeelden zijn gegeven bij succescriterium 1.2.3.

  • Gevolg:

   Een audiospoor ontbreekt waardoor er geen goed alternatief voor bijv. blinde gebruikers is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt binnen de hele organisatie gekeken hoe dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Kopteksten moeten als koppen (h1- tot en met h6-elementen) worden opgemaakt. De elementen strong en em zijn bedoeld om één of enkele woorden de nadruk te geven. Deze worden dan mogelijk ook met nadruk weergegeven door hulpsoftware. Op de onderzochte website zijn hier meerdere problemen mee gevonden. Zo zijn niet alle kopteksten als kop opgemaakt, maar met het strong-element. Ook is op een aantal plekken strong of em gebruikt om een bepaalde opmaak te bereiken. Dit kan beter via CSS geregeld worden. Hier volgen enkele voorbeelden, maar er komen meer soortgelijke problemen voor op de website.

   Op pagina https://www.foodforum.nl/2022/05/12/ontdek-het-voedsel-voor-de-toekomst-met-the-protein-showcase/ is de eerste alinea opgemaakt met het strong-element. Hierdoor wordt mogelijk de hele alinea met nadruk voorgelezen door hulpsoftware en dat is niet de bedoeling. Gebruik daarom bij voorkeur CSS om deze alinea vet te drukken. Ook zijn de subkopteksten niet als kop opgemaakt, maar met het strong-element.

   Op https://www.foodforum.nl/sharons-chef-show-aflevering-2/ zijn de namen van elk recept vetgedrukt met een strong-element. Ook zijn de teksten “Ingrediënten” en “Bereiding” steeds opgemaakt met een em-element. Hulpsoftware kan hierdoor de relatie met de tekst eronder niet bepalen. Maak deze teksten daarom bijvoorbeeld als kop op in de code. Op pagina https://www.foodforum.nl/zaalhuur/ is de tekst “Onze ruimtes:” opgemaakt met een strong-element. Ook hier is dit niet toegestaan. Let op: het is ook niet toegestaan om een hele kop op te maken met strong of em, dat element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven.

   Op pagina https://www.foodforum.nl/ is een ander soort probleem gevonden. Bovenaan de pagina staat de kop “Laatste nieuws”. Deze tekst is opgemaakt met een h3-element. Direct daaronder staat de h3-kop “Ontdek het voedsel voor de toekomst met ‘The Protein Showcase’”. Twee koppen van hetzelfde niveau mogen elkaar niet opvolgen, omdat de eerste kop dan geen content heeft. De kop “Laatste nieuws” zegt hier iets over het nieuwsbericht dat eronder staat, en zou daarom een niveau hoger moeten hebben dan de kop van het nieuwsbericht. Zo kunnen gebruikers van hulpsoftware die informatie ook meekrijgen.

   Op pagina https://www.foodforum.nl/?s=eten is elk zoekresultaat opgemaakt met een h3-element. Daardoor staan er nu meerdere koppen zonder content onder elkaar, en dat is niet toegestaan. Dit kan opgelost worden door de teksten niet als koppen op te maken, of door te zorgen dat er onder elke kop content staat.

   Op pagina https://www.foodforum.nl/zaalhuur/ staat onder de kop “Zaalhuur” een tekst die onterecht is opgemaakt als koptekst. De zin “Bent u op ... plek voor u!” is niet groot opgemaakt omdat die tekst iets zegt over de onderstaande content. Deze tekst is groter omdat deze belangrijk is. Het advies is om deze tekst op te maken als gewone tekst en deze dan alleen visueel anders op te maken.

  • Gevolg:

   Er is te weinig structuur

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opties worden besproken en opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.foodforum.nl/ staat de koptekst "Bezoek Food Forum" in één van de grijze blokken onder de kop “Welkom in Food Forum”. Een deel van de content die bij deze kop “Bezoek Food Forum” hoort, staat in de code echter boven deze koptekst in plaats van eronder. Het gaat hier om de afbeelding “Food Forum buitenkant voorzijde ingang”. Dit kan tot problemen leiden, omdat gebruikers dan kunnen denken dat deze content hoort bij een andere bovenliggende kop. Dit speelt vooral voor gebruikers die de webpagina niet visueel zien, maar afhankelijk zijn van de volgorde in de code, bijvoorbeeld bij het gebruik van hulpsoftware. Dit kan worden opgelost door in de code de afbeelding onder de kop “Bezoek Food Forum” te zetten. Via CSS kan het dan zo opgemaakt worden dat er visueel niets hoeft te veranderen. Dit kan bijvoorbeeld via de eigenschap "order". Het is ook mogelijk om, bij decoratieve afbeeldingen, de afbeelding een leeg alt-attribuut mee te geven. De afbeelding wordt dan genegeerd door hulpsoftware en dat is ook een oplossing voor dit succescriterium. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina’s. Op pagina https://www.foodforum.nl/ondernemers-voor-ondernemers/ staan onder “5 resultaten” een aantal koppen, zoals “Connect B2B” en “Zaalhuur”. Ook hier staat in de code de afbeelding boven de koptekst en dit kan tot verwarring leiden. Dezelfde situatie komt ook voor op pagina https://www.foodforum.nl/zaalhuur/ met de foto’s van de verschillende zalen. Ook op pagina https://www.foodforum.nl/nieuws/ komt deze situatie voor bij de verschillende nieuwsartikelen. Bij de nieuwsartikelen waar de afbeelding een leeg alt-attribuut heeft is dit geen probleem, maar waar er wel een alt-attribuut is meegegeven is dit wel van belang.

   Een soortgelijk probleem komt voor op https://www.foodforum.nl/ bij de kop “Nieuws”. De datum van elk nieuwsartikel staat in de code steeds voor de betreffende kop. Ook hierdoor kan verwarring ontstaan en daarom moet de koptekst en titel van het nieuwsbericht voor de datum komen te staan in de code. Hier is het een optie om de twee links samen te voegen tot één link en geen koppen te gebruiken voor deze serie links.

  • Gevolg:

   Logische volgorde ontbreekt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opties worden besproken en opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s is onderaan een element met de tekst “Cookie instellingen” aanwezig. Als deze wordt geactiveerd, komt er informatie in beeld over cookies op de website. De teksten “Cookie instellingen” en “Accepteren en doorgaan” hebben met 3,5:1 niet voldoende contrast.

  • Gevolg:

   Voor bijv. kleurenblinden is niet alles juist waarneembaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opties worden besproken en opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft op alle pagina’s alleen verticaal gescrold te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen namelijk extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen. Er treedt echter wel wat verlies van content op. Op alle pagina’s van https://www.foodforum.nl/ staat onderin de tekst “Cookie instellingen”. Als daarop geklikt wordt, komt tekst in beeld en een aantal selectievakjes. Bij de genoemde schermbreedte is niet alle tekst zichtbaar en zijn de selectievakjes ook niet zichtbaar. Het is ook niet mogelijk om verticaal te scrollen.

  • Gevolg:

   Niet alles is op een kleine breedte goed te zien

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opties worden besproken en opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Niet-tekstuele elementen hebben voldoende contrast nodig. Met name voor slechtziende gebruikers is dit belangrijk, om de verschillende elementen op een webpagina goed van elkaar te kunnen onderscheiden en te kunnen gebruiken. Op alle pagina’s staat in het hoofdmenu rechts een icoontje van een vergrootglas. Als dit icoontje geactiveerd wordt verschijnt een zoekveld. De rand van dit veld heeft niet voldoende contrast. Het contrast is nu 1,2:1, maar dit zou minstens 3,0:1 moeten zijn. https://www.foodforum.nl/

   Op alle pagina’s is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een contrast van minimaal 3,0:1 hebben. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter niet overal voldoende. Bijvoorbeeld in het hoofdmenu heeft de rode stippellijn een te laag contrast van 1,3:1 op de blauwe achtergrond. Dit probleem komt ook op andere plaatsen voor. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. https://www.foodforum.nl/

   Op alle pagina’s komt na het activeren van het icoontje van het vergrootglas in het hoofdmenu de zoekbalk in beeld. Bij het zoekveld en de knop “Zoeken” wordt gebruik gemaakt van een lichtblauwe focusindicator gebruikt. Deze heeft een te laag contrast van 1,3:1 met de witte achtergrond. https://www.foodforum.nl/

   Op alle pagina’s is onderaan een element met de tekst “Cookie instellingen” aanwezig. Als deze wordt geactiveerd, komt er informatie in beeld over cookies op de website en een aantal selectievakjes. Een deel van deze vakjes is inactief en hoeft dus niet aan de contrasteisen te voldoen. De vakjes “Marketing cookies” en “Andere cookies” zijn wel actief en moeten dus voldoende contrast hebben. De grijze rand heeft met 2,0:1 op de witte achtergrond onvoldoende contrast. https://www.foodforum.nl/

  • Gevolg:

   Voor visueel beperkten is dit lastig waar te nemen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opties worden besproken en opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat bovenaan een menu. Bij het bedienen van dit menu met het toetsenbord, is het niet mogelijk om de submenu’s uit te klappen. Hierdoor zijn bepaalde pagina’s, zoals “Duurzaam gebouw” en “Menu voor de toekomst” onder “Food Forum” en “Portretten” onder “Ondernemers” niet toegankelijk. Ook is het niet mogelijk om de taal aan te passen, omdat dit uitklapbare element ook niet te gebruiken is met het toetsenbord. https://www.foodforum.nl/

   Op pagina https://www.foodforum.nl/ staan onder de kop “Welkom in Food Forum” drie blokken die naar andere pagina’s linken. Het is niet mogelijk om deze blokken met het toetsenbord te bedienen. Dit komt omdat er geen a-element is gebruikt. In plaats daarvan is het linken bereikt door scripting, maar hierbij is geen rekening gehouden met toetsenbordgebruikers. Hierdoor worden deze elementen door de toetsenbordfocus overgeslagen. Dit is op meerdere manieren op te lossen, een optie is om van het div-elementen met class “widget-item” een link te maken die ook met het toetsenbord te bedienen is. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.foodforum.nl/ondernemers-voor-ondernemers/. De blokken onder de tekst “5 resultaten” zijn niet bedienbaar met het toetsenbord en worden volledig overgeslagen door de toetsenbordfocus. Andere pagina's met dit type probleem zijn https://www.foodforum.nl/zaalhuur/ en https://www.foodforum.nl/nieuws/.

  • Gevolg:

   Met enkel toetsenbord kan de website niet goed bezocht worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opties worden besproken en opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/ staat een video. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter K gebruiken om de video te pauzeren en weer te starten of de letter M om het geluid te dempen en weer aan te zetten. Ook andere sneltoetsen kunnen actief zijn. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken. Bij deze YouTube-videospeler kan dit opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb. Hetzelfde probleem is ook gevonden bij andere video’s op de onderzochte pagina’s, op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/duurzaam-gebouw/ en https://www.foodforum.nl/sharons-chef-show-aflevering-2/. Ook daar is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening en dit is niet toegestaan.

  • Gevolg:

   Sneltoetsen werken niet, waardoor mensen met bijv. spraakbediening vastlopen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opties worden besproken en opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord. Er is op alle pagina's van https://www.foodforum.nl/ wel een skiplink aanwezig in de code, maar deze is met CSS verborgen met “display: none”. Daardoor wordt deze verborgen voor hulpsoftware en is deze ook niet te gebruiken met het toetsenbord. Als “display: none” wordt verwijderd, lijkt de skiplink wel te werken. Let er wel op dat dit bij het oplossen goed getest wordt.

  • Gevolg:

   Ook hulpsoftware ziet de 'skiplink' niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opties worden besproken en opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s https://www.foodforum.nl/ staat onderaan de tekst “Cookie instellingen”. Bij het activeren van dit element komt tekst in beeld en een aantal selectievakjes. Als in dat scherm het element met de tekst “Cookie instellingen” wordt geactiveerd, komt er een andere tekst in beeld met de kop “Privacy Overzicht”. Dat venster is een zogenaamde lightbox. De toetsenbordfocus moet in die pop-up blijven zolang deze open staat. Nu is het mogelijk om met de toetsenbordfocus op de onderliggende pagina te komen. Doordat die pagina niet goed zichtbaar is als deze pop-up open staat is de toetsenbordfocus ook niet goed zichtbaar. Doordat het sowieso noodzakelijk is om te voorkomen dat de focus op de onderliggende pagina komt is dat niet dubbel afgekeurd bij succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar.

  • Gevolg:

   Er kan van de popup af 'gefocust' worden, waardoor de popup het scherm belemmert.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opties worden besproken en opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

   Op pagina https://www.foodforum.nl/ staat onder de kop “Laatste nieuws” een link met de tekst “Lees meer”. Het linkdoel wordt bepaald door de linktekst en de linkcontext. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Een link die onder een kop of andere tekst staat heeft niet automatisch context met de bovenstaande content. Het gevolg is dat het doel van deze link alleen uit de tekst “Lees meer” moet worden gehaald en dat is nu niet voldoende. Een oplossing hier zou zijn om van de kop van het nieuwsbericht een link te maken en om “Lees meer” op te maken als gewone tekst. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

   Op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/ staat een foto van verschillende groenten. Het is mogelijk om op deze link te klikken om de afbeelding te vergroten. Het linkdoel is echter niet duidelijk. Het linkdoel van een afbeelding wordt aangegeven door het title-attribuut, eventueel in combinatie met het alt-attribuut. Het alt-attribuut heeft nu de waarde “https://www.foodforum.nl/wp-content/uploads/2021/02/shutterstock_307161773-groenten-verkleind.jpg”, wat geen goed tekstalternatief is en ook het linkdoel niet aangeeft. De waarde van het title-attribuut is “Verschillende groenten”. Dit geeft ook het linkdoel niet aan. Als het wenselijk is om de mogelijkheid tot vergroten te behouden, zorg er dan voor dat zowel het tekstalternatief als het linkdoel duidelijk wordt. Dit kan bijvoorbeeld gedaan te worden door het alt-attribuut een waarde als “Verschillende groenten” te geven en het title-attribuut de waarde “Vergroot afbeelding”. Het advies is om deze voornamelijk decoratieve afbeelding niet in een link te zetten en om het tekstalternatief te verwijderen, zodat hulpsoftware deze voor deze pagina niet belangrijke informatie negeert. Er komen op de onderzochte pagina’s meer afbeeldingen voor die te vergroten zijn. Ook van die afbeeldingen is het linkdoel nu niet duidelijk. Dit komt bijvoorbeeld voor op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/ bij de drie afbeeldingen onderaan de pagina, op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/duurzaam-gebouw/ bij alle afbeeldingen van de unieke content van de pagina (dus niet de afbeeldingen in de header en footer) en op pagina https://www.foodforum.nl/zalen/de-vis/ bij de foto’s onder de kop “Vragen en reserveren”.

   Op pagina https://www.foodforum.nl/2022/04/21/floriade-boompjes-venlo-overgedragen-aan-floriade-almere/ staat een foto met het tekstalternatief “Overhandiging boompjes. Op de foto staan: Leon Frissen, Antoin Scholten, Jan-Nico Appelman en Hans Bakker”. Deze foto is nu ook een link, maar het linkdoel is niet duidelijk. De link verwijst naar dezelfde pagina als het artikel, dus in dit geval is het misschien niet de bedoeling dat dit een link is. Als dat wel de bedoeling is, zorg er dan voor dat het linkdoel duidelijk wordt.

   Op pagina https://www.foodforum.nl/ onder de kop “Nieuws” staan een aantal nieuwsberichten met daarnaast de datum. Deze datums zijn links (ook de titels zijn (losse) links), die door het gebruik van tabindex=”-1” niet met het toetsenbord te bedienen zijn. Deze links zijn daarmee niet verborgen voor hulpsoftware en moeten gewoon aan dit succescriterium voldoen. Het is niet duidelijk waar deze links naartoe verwijzen. Het advies is om de twee links per nieuwsbericht samen te voegen tot één link en om de teksten rechts dan ook niet meer op te maken als kop.

  • Gevolg:

   Lees meer 'zegt' niet genoeg; de context ontbreekt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opties worden besproken en opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s komt de toetsenbordfocus na het bedienen van het hoofdmenu op een aantal onzichtbare links, bijvoorbeeld https://www.foodforum.nl/aanvraagformulier-zaalhuur/, https://www.foodforum.nl/bewaren/ en https://www.foodforum.nl/bijeenkomst-connecting-the-pros/. Dit is niet toegestaan, omdat het niet zichtbaar is waar de focus zich op dat moment bevindt. Het lijkt erop dat dit gaat om het nav-element met id=”menu-mobielmenu”, maar dit is niet het mobiele menu dat in beeld verschijnt bij het bekijken van de pagina op bijvoorbeeld een CSS-breedte van 320 pixels. Ook bij die schermresolutie staan deze links in de tabvolgorde. Zorg ervoor dat de toetsenbordfocus niet op onzichtbare elementen komt te staan en dat het altijd overal zichtbaar is welk element de toetsenbordfocus heeft. https://www.foodforum.nl/

   Op alle pagina’s staat onderaan de tekst “Cookie instellingen”. Bij het activeren van dit element komt tekst in beeld en een aantal selectievakjes. Als de focus op deze vakjes komt, is deze niet zichtbaar. Als in dat scherm het element met de tekst “Cookie instellingen” wordt geactiveerd, komt er een andere tekst in beeld met de kop “Privacy Overzicht”. Daaronder staan twee knoppen om “Marketing cookies” en “Andere cookies” in- of uit te schakelen. Op deze knoppen is de focus ook niet zichtbaar. https://www.foodforum.nl/

  • Gevolg:

   Men ziet niet altijd waar men is met link door'tabben'.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opties worden besproken en opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op een aantal pagina’s zijn elementen met dubbele attributen gevonden. Op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/ staat op regel 369 een iframe-element. Deze heeft twee keer het attribuut “frameborder” en dat is niet toegestaan. Op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/duurzaam-gebouw/ staat op regel 370 ook een iframe-element met twee keer het frameborder-attribuut.

   Op pagina https://www.foodforum.nl/ondernemers-voor-ondernemers/ staat op regel 481 een div-eindtag, maar er is geen begintag gevonden. Ook op pagina https://www.foodforum.nl/nieuws/ staat op regel 569 een div-eindtag, maar er is geen begintag gevonden.

   Op https://www.foodforum.nl/2022/05/12/ontdek-het-voedsel-voor-de-toekomst-met-the-protein-showcase/ staat op regel 348 staat een begintag van een div-element met “class=”section p-b-x””. Dit element wordt niet (goed) afgesloten. Op regel 457 staat een section-eindtag, maar er is geen begintag gevonden. Mogelijk horen deze tags bij elkaar, maar is op één plaats het verkeerde element gebruikt. Op pagina https://www.foodforum.nl/2022/04/21/floriade-boompjes-venlo-overgedragen-aan-floriade-almere/ komt dezelfde situatie voor. Daar staat op regel 355 een div-begintag die nergens wordt afgesloten en op regel 406 een losse section-eindtag.

  • Gevolg:

   Kan fouten opleveren in de code.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opties worden besproken en opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s van https://www.foodforum.nl/ zijn elementen aanwezig die het role-attribuut of andere aria-attributen hebben. Zo hebben veel a-elementen een “role=”link”” meegekregen. Dit is overbodig, omdat het a-element al aangeeft dat iets een link is. Een algemeen advies is om het gebruik van role en andere aria-attributen zoveel mogelijk te vermijden. Het gebruik van WAI-ARIA is bedoeld om de toegankelijkheid te verbeteren, maar verkeerd of onvolledig gebruik veroorzaakt vaak juist problemen met toegankelijkheid. Lees https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/practices/read-me-first/. Om een link te verbergen voor hulpsoftware is het bijvoorbeeld ook niet voldoende om deze een tabindex van “-1” te geven. Controleer alle elementen met een role-attribuut en alle elementen met een of meer aria-attributen op eventuele fouten. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#role_definitions staat meer informatie over de verschillende rollen en in welke situaties deze gebruikt kunnen worden. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#state_prop_def staat meer informatie over de verschillende aria-attributen en een uitleg over wat zij doen. Op pagina https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/ staat informatie over hoe deze attributen met JavaScript en CSS gecombineerd kunnen worden om bepaalde complexe doelen te bereiken, zoals een zoekveld dat suggesties laat zien tijdens het invullen of een hoe een knop gemaakt kan worden die uitklapt bij activatie.

   Op pagina https://www.foodforum.nl/ staan onder de kop “Welkom in Food Forum” drie grijze blokken. Deze elementen zijn interactief gemaakt door middel van scripting, maar hebben daardoor nu geen rol. Deze situatie komt op meerdere pagina’s voor, bijvoorbeeld op https://www.foodforum.nl/ondernemers-voor-ondernemers/ bij de blokken onder “5 resultaten”. Ook op pagina https://www.foodforum.nl/zaalhuur/ zijn de blokken over de verschillende zalen interactieve elementen die nu geen rol hebben. Deze situatie komt ook voor op pagina https://www.foodforum.nl/nieuws/ bij de verschillende nieuwsberichten. Zoals ook bij succescriterium 2.1.1 is aangegeven, kan dit bijvoorbeeld opgelost worden door de koptekst in het blok steeds een link te maken en vervolgens het linkgebied te vergroten. Zo wordt de rol van het element aangeduid en worden andere problemen, zoals met het toetsenbordgebruik en met het linkdoel, ook opgelost. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

   Op alle pagina’s https://www.foodforum.nl/ staat onderaan de tekst “Cookie instellingen”. Bij het activeren van dit element komt tekst in beeld en een aantal selectievakjes. Als in dat scherm het element met de tekst “Cookie instellingen” wordt geactiveerd, komt er een andere tekst in beeld met de kop “Privacy Overzicht”. Hieronder staan een aantal items die uitgeklapt kunnen worden. Deze staan in een element met role="tablist". Visueel is dit geen tablijst, want er zijn geen tabbladen en tabs. Deze rol is hier dus niet juist. Ook voldoet het element met role="tablist" niet aan de eisen van deze WAI-ARIA-rol. Het element heeft bijvoorbeeld geen toegankelijkheidsnaam en het voldoet niet aan de eisen voor de toetsenbordbediening. Raadpleeg voor meer informatie pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#tabpanel. Aangezien dit visueel een accordion is, kan dit beter worden opgemaakt als accordion (https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#accordion). Een andere optie is een 'disclosure' (https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#disclosure). Let op: Als WAI-ARIA-rollen worden gebruikt, moet worden voldaan aan de (strenge) eisen van WAI-ARIA. Er kunnen vaak ook standaard HTML-elementen worden gebruikt (bijvoorbeeld summary en details). WAI-ARIA-rollen zijn vaak niet vereist.

   Op alle pagina's staan in het hoofdmenu meerdere links die zelf verwijzen naar een andere pagina en openklappen als de muis erop staat. Deze links hebben nu twee rollen. Die tweede losse functionaliteit heeft geen rol, geen naam en geen toestand. Het is dus niet voldoende om een aria-expanded op die link te gebruiken, omdat die link zelf ook als gewone link werkt. De losse rol van een uitklapbaar element moet beschikbaar zijn voor hulpsoftware, deze moet ook met het toetsenbord bedienbaar worden en dat onderdeel moet als de aanvullende content in beeld staat aangeven dat er extra informatie in beeld staat. Die toestand moet ook kloppen als het onderdeel is opengeklapt met de muisaanwijzer. Het gebruik van details en summary elementen is een van de opties om dit goed in de code op te maken. https://www.foodforum.nl/

  • Gevolg:

   Er kunnen fouten optreden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opties worden besproken en opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Flevoland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan. Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Links naar bronnen

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

Download

Quickscan foodforum.nl door Cardan Technobility

pdf - 226,93 kB
Open de pdf