Toegankelijkheidsverklaring website Nationaal Park Nieuw Land

Provincie Flevoland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nationaal Park Nieuw Land die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De links waarop de inhoud van de website Nationaal Park Nieuw Land te vinden is: https://www.nationaalparknieuwland.nl. Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van provincie Flevoland is beschikbaar via de volgende link: https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus

Provincie Flevoland verklaart dat de website Nationaal Park Nieuw Land gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. Zie onder het kopje 'toelichting op de nalevingsstatus' voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van provincie Flevoland: algemeen directeur Tjeerd van der Wal. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@visitflevoland.nl of bel met 0320 - 286 755. Wat u van ons kunt verwachten:

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd. De website Nationaal Park Nieuw Land is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Flevoland dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje 'afwijkingen')
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje 'evaluatie- en onderzoekresultaten')

Afwijkingen

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A])
  • Altteksten worden verborgen voor voorleessoftware.
  • oorzaak: Op de homepage (https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl) en op andere pagina's staat rechts boven aan in het menu een icoon van een kaart. Dit is een link naar de pagina van de kaart. Dit icoon heeft een alternatieve tekst gekregen in de code in een span-element. Dit element is echter verborgen met 'display:none'.
  • gevolg: Dan is het element ook verborgen voor voorleessoftware en wordt het dus niet voorgelezen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Deze alternatieve tekst moet dus op een andere manier verborgen worden, bijvoorbeeld door de tekst op 0 pixels te zetten of iets dergelijks. Dit geldt ook voor het icoon dat linkt naar de pagina van de zoekmachine.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
  • Niet alle koppen hebben de goede HTML-opmaak.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl en andere pagina's staat een footer. In deze footer staan een aantal koppen met items eronder. Links staat bijvoorbeeld de kop 'Het park' met daaronder een aantal links die daaronder vallen.
  • gevolg: Deze koppen zoals 'Het park' moeten in de HTML code worden opgemaakt met elementen voor koppen. Dit is van belang voor blinden, die kunnen dan een beeld vormen van de structuur van de pagina.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De koppen moeten voorzien worden van de juiste opmaak.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 3. 1.3.2 (= SC uit 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A])
  • De leesvolgorde is niet overal juist.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/over-ons staan onder 'Overheden' drie onderdelen ('Provincie Flevoland' etc). De afbeelding die bij de kop hoort staat in de code elke keer boven de kop. Dit is geen logische volgorde.
  • gevolg: Het lijkt dan namelijk alsof de afbeelding van 'Rooie Donders Almere' bij het stuk 'Gemeente Lelystad' hoort in plaats van bij het stuk 'Gemeente Almere'. Dit komt op meerdere plekken voor, bijvoorbeeld ook op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/agenda.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier van de website moet de leesvolgorde aanpassen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 4. 1.3.5 (= SC uit 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA])
  • Invoervelden kunnen niet programmatisch bepaald worden.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/contactformulier staat een formulier. In dit formulier worden gegevens van de gebruiker verzameld. Het doel van de invoervelden moet dan programmatisch bepaald kunnen worden. Dit is nu niet het geval.
  • gevolg: Zie beschrijving.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in het input-element van deze velden. De leverancier van de website kan dit oplossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 5. 1.4.11 (= SC uit 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA])
  • Er is onvoldoende contrast.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/contactformulier staat een formulier. De invoervelden in dit formulier hebben een lichtgrijze rand. Het contrast van deze rand ten opzichte van de achtergrond is 1,8:1.
  • gevolg: Dit is te laag, het contrast moet minstens 3:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden. Op meerdere pagina's staan in de footer de symbolen van Facebook en Twitter (zie bijvoorbeeld pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl). Deze symbolen zijn wit op een lichtbruine achtergrond. Het contrast is hier te laag (1,9:1).
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De kleuren aanpassen zodat er genoeg contrast ontstaat.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 6. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
  • Het contrast is onvoldoende.
  • oorzaak: Op de homepage (https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl) staat witte tekst 'Nationaal Park Nieuw Land' op een lichtbruine achtergrond. Het contrast van deze tekst is 2:1, dit is te laag. Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nll/contactformulier staat onder het formulier de knop 'Verstuur'. Deze heeft witte tekst op een blauwe achtergrond. Het contrast is hier te laag (2,2:1). Deze kleurcombinatie komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/over-ons.
  • gevolg: Tekst is mogelijk niet goed zichtbaar voor slechtzienden of kleurenblinden.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De kleuren aanpassen zodat er genoeg contrast ontstaat.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 7. 1.4.4 (= SC uit 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA])
  • De website is niet schaalbaar genoeg.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/agenda staat boven aan de pagina de optie 'Kies datum'. Als er wordt ingezoomd met 200% bij een resolutie van 1024x768 verdwijnt dit woord. Er is nog wel icoon van een kalender te zien als er met de muis overheen wordt gegaan, maar anders is het niet zichtbaar.
  • gevolg: Dit is een verlies van content.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier past de schaalbaarheid van de website op de juiste manier aan.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 8. 2.1.1 (= SC uit 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A])
  • Niet alle content kan met het toetsenbord bediend worden.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/agenda staan onder de kop 'Agenda' een aantal opties ('Vandaag', 'Morgen' etc). Deze zijn niet met het toetsenbord te bereiken en bedienen. Op de homepage (https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl) staat boven aan de pagina een afbeelding. Als hierop wordt geklikt, start er een video. Dit element is niet met het toetsenbord te bereiken en dus ook niet te bedienen. Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/kaart staan aan de rechterkant van de pagina opties voor bepaalde filters voor de kaart. De uitklapbare menu's onder 'Te doen' en dergelijke zijn niet met het toetsenbord te bereiken en dus bedienen.
  • gevolg: Zie beschrijving.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier dient ervoor te zorgen dat alle content met het toetsenbord te bedienen is.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 9. 2.1.4 (= SC uit 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A])
  • Video's zijn niet goed te bedienen door hulpsoftware.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl staat boven aan de pagina een afbeelding. Als hierop geklikt wordt, begint een video te spelen. Deze video is van YouTube. In deze mediaplayer kunnen sneltoetsen van leestekens gebruikt worden om de video te bedienen. Zo kan bijvoorbeeld 'm' voor mute gebruikt worden of 'k' voor pauze. Dit kan problemen opleveren met spraakbediening.
  • gevolg: Zie beschrijving.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Het is mogelijk om de sneltoetsen uit te zetten. Dit kan door de parameter 'disablekb=1' toe te voegen aan de URL in het srcattribuut in het iframe-element van de video.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 10. 2.2.1 (= SC uit 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A])
  • Bewegende afbeeldingen kunnen niet gepauzeerd worden.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl staat halverwege de pagina een carrousel waarin vier foto's en tekst worden afgewisseld. Dit carrousel beweegt automatisch, waardoor er maar een beperkte tijd is om de tekst te kunnen lezen. Deze tijdslimiet kan niet worden uitgezet, aangepast of verlengd.
  • gevolg: Dit is van belang, bijvoorbeeld voor mensen met een cognitieve beperking of dyslexie, die meer tijd nodig hebben om de tekst te lezen. Het is wel mogelijk om terug of verder te gaan naar andere foto's en tekst, maar het is niet mogelijk om de tijdslimiet aan te passen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Als er een mechanisme komt waarmee het carrousel op pauze kan worden gezet, voldoet het ook meteen aan succescriterium 2.2.2.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 11. 2.2.2 (= SC uit 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A])
  • Bewegende afbeeldingen kunnen niet gepauzeerd worden.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl staat halverwege de pagina een carrousel waarin vier foto's en tekst worden afgewisseld. Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/over-ons staat boven aan de pagina ook zo'n carrousel. Deze carrousels bewegen automatisch.
  • gevolg: De beweging is niet te pauzeren, stoppen of verbergen. Er moet een mechanisme zijn waardoor dat wel mogelijk is. Deze bewegende content kan afleidend zijn, onder andere voor mensen met een cognitieve beperking.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Er moet mechanisme komen waarmee het carrousel op pauze kan worden gezet.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 12. 2.4.2 (= SC uit 2.4.2 - Paginatitel [niveau A])
  • Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/contactformulier staat een reCAPTCHA onder het formulier. Deze staat in een iframe-element. In een iframe element wordt een pagina getoond binnen een andere pagina.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Er moet dan ook een paginatitel zijn voor de pagina in dit iframe-element. Deze kan worden toegevoegd in een title-element in de head-sectie van het iframe. De paginatitels van de pagina's zelf zijn wel goed.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Toevoegen van een paginatitel voor het iframe-element.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 13. 2.4.4 (= SC uit 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A])
  • Niet alle linkdoelen zijn duidelijk.
  • oorzaak: Op de homepage (https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl) en op andere pagina's staat rechts boven aan in het menu een icoon van een kaart. Dit is een link naar de pagina van de kaart. Zoals beschreven bij succescriterium 1.1.1 heeft dit icoon geen alternatieve tekst, omdat deze verborgen is met 'display:none'.
  • gevolg: Hierdoor is het linkdoel van deze link ook niet duidelijk, omdat er nu geen linktekst is.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Als de alternatieve tekst op een andere manier verborgen wordt, is dit ook opgelost. Dit geldt ook voor het icoon dat linkt naar de pagina van de zoekmachine.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 14. 2.4.5 (= SC uit 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA])
  • Niet alle pagina's worden gevonden door de zoekfunctie op de website.
  • oorzaak: Er is een zoekmachine aanwezig, dat is goed. De meeste onderzochte pagina's kunnen met deze zoekmachine worden gevonden. Alleen pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/over-ons kan niet worden gevonden via de zoekmachine. Pagina's moeten op meerdere manieren gevonden kunnen worden.
  • gevolg: Zie beschrijving.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Pagina vindbaar maken voor de zoekmachine op de website.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 15. 2.4.7 (= SC uit 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA])
  • De toetsenbordfocus is niet overal zichtbaar.
  • oorzaak: De toetsenbordfocus is bijna nergens zichtbaar op de onderzochte pagina's. Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl is de toetsenbordfocus bijvoorbeeld niet zichtbaar bij de onderdelen van het hoofdmenu en bij de links op de pagina. Dit geldt ook voor de andere onderzochte pagina's.
  • gevolg: De toetsenbordfocus moet zichtbaar zijn voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de toetsenbord focus zich bevindt.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Dit kan bijvoorbeeld door een kader te zetten om het onderdeel wat de toetsenbordfocus heeft. De leverancier moet dit oplossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 16. 3.2.2 (= SC uit 3.2.2 - Bij input [niveau A])
  • De toetsenbordfocus verplaatst zichzelf automatisch.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/agenda staat bij de resultaten een selectievenster om de resultaten te ordenen. Als hier een optie wordt geselecteerd, wordt deze keuze meteen doorgevoerd en wordt de toetsenbordfocus verplaatst naar het begin van de pagina.
  • gevolg: Dit is een contextwijziging en dit kan desoriënterend zijn, bijvoorbeeld voor blinden.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Een oplossing is om een gebruiker hier vooraf over te informeren of om de keuze pas door te laten voeren nadat er op een knop wordt geklikt.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 17. 3.3.1 (= SC uit 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A])
  • Bepaalde foutmeldingen zijn onduidelijk.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/contactformulier staat een formulier. Als dit formulier wordt verzonden met ongeldige waarden staan er meldingen. Als het veld voor het e-mailadres wordt leeg gelaten, verschijnt de melding 'Deze waarde mag niet leeg zijn'.
  • gevolg: Dit is geen goede foutmelding, omdat deze melding ook opgevat kan worden als instructie (de melding zou er ook van te voren al kunnen staan).
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Foutmelding aanpassen en duidelijker maken.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 18. 3.3.2 (= SC uit 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A])
  • Betekenis van een sterretje in een formulier is onduidelijk.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/contactformulier staat een formulier. In dit formulier zijn de verplichte velden aangegeven met een sterretje. Er moet dan wel boven het formulier vermeld worden dat dit betekent dat deze velden verplicht zijn.
  • gevolg: Zie beschrijving.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Betekenis van het sterretje in het formulier uitleggen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 19. 3.3.3 (= SC uit 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA])
  • Foutsuggesties worden niet goed weergegeven.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/contactformulier staat een contactformulier. Als hier een fout e-mailadres wordt ingevuld, verschijnt er een foutmelding. Naast deze foutmelding moet er ook een foutsuggestie worden gegeven. Dat is iets als 'bijvoorbeeld naam@domein.nl'.
  • gevolg: Zie beschrijving.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Betere foutsuggestie toevoegen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 20. 4.1.1 (= SC uit 4.1.1 - Parsen [niveau A])
  • Id-waarden op een pagina hebben dezelfde waarden.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl worden meerdere id-waarden met een lege waarde gebruikt, waardoor ze een gelijke waarde hebben. Id-waarden moeten op een pagina unieke waarden hebben, anders kan dit parsing errors geven.
  • gevolg: Parsing errors kunnen problemen veroorzaken met hulpsoftware. Als de id-waarden hier niet nodig zijn, kunnen ze dus beter worden weggehaald (of unieke waarden krijgen).
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Id-waarden niet dezelfde, maar unieke waarden meegeven.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 21. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])
  • Een iframe heeft geen naam.
  • oorzaak: Op pagina https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/contactformulier staat een reCAPTCHA onder het formulier. Deze staat in een iframe-element. Een iframe element moet een naam hebben, dat is nu niet het geval.
  • gevolg: Dit is nodig omdat hulpsoftware moet kunnen bepalen wat voor soort element dit is.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Dit kan worden opgelost door een titleattribuut toe te voegen aan het iframe-element.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid
  • onderzoeksdatum: 30-05-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

De website van Nationaal Park Nieuw Land voldoet nog niet aan de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Deze website dient volgens het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid namelijk per 23 september 2020 aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. Zie hiervoor ook artikel 6, lid 2 van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Download

Quickscan website Nationaal Park Nieuw Land door Cardan Technobility

pdf - 322,98 kB
Open de pdf