Beschikbaarheid van boorgegevens

Flevoland onderscheidt zich van andere provincies in ons land vanwege de grote hoeveelheid informatie over de bodemopbouw die beschikbaar is, vooral uit grondboringen.

Data

Het opbouwen van een databestand begon al na de drooglegging van de polders, toen de kwaliteit van de bodem voor het agrarisch gebruik op kavelniveau bepaald moest worden. Denk hierbij aan het werk van de Directie Wieringermeer, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) en Stiboka. Geologen en archeologen zijn met deze data verder gegaan. Voor woningbouw en andere ontwikkelingen zijn delen van Flevoland nader geïnventariseerd. Vanwege de diepteligging van de afzettingen uit het Pleistoceen (het geologische tijdvak vóór het huidige, dat Holoceen genoemd wordt) was karterend booronderzoek het geijkte middel. De vele boorgegevens die dit opleverde, kleurden het beeld van de ondergrond van de provincie verder in.

Bronnen

Veel boorgegevens zijn beschikbaar via het DINO-loket (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) en het BRO-loket (Basisregistratie Ondergrond). Daarnaast zijn de gegevens van veel sonderingen ook opgenomen in deze DINO-database en hebben diverse geotechnische bedrijven eigen databases waaruit geput kan worden. Ook hebben we bijvoorbeeld de beschikking over de database boorbeschrijvingen Almere, een bestand van 40.000 boringen die systematisch beschreven zijn. Dit is een rijke bron, die uitnodigt tot nadere analyse. Naast de standaardgegevens die bij boringen worden verzameld, is vooral in Almere ook regelmatig specialistisch onderzoek voor dateringen, de ontwikkeling van het landschap en de vegetatie uitgevoerd. Ook deze gegevens kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de reconstructie van de geografische situatie destijds.

Onderzoeksissues

  • Nadere analyse van informatie die nog verscholen ligt in het bestand van 40.000 boringen van de gemeente Almere. Denk voor het Pleistoceen aan de diepteligging, bodemvorming en de mate van intactheid van de top van het zand, en aan bodemniveaus en afzettingen onder het 'jonge' dekzand. Thema's voor het Holoceen (huidige geologische tijdvak, vanaf 11.700 jaar geleden) zijn bijvoorbeeld de veensoorten van het Hollandveen, rijping, bodemvorming en ontkalking van het Laagpakket van Wormer, en (specifiek voor het grondgebied van Almere) de aan- of afwezigheid van het Hauwert Complex.