Het middeleeuwse landschap van Flevoland

Het middeleeuwse landschap en bewoningsgeschiedenis van Flevoland zijn nog niet volledig in kaart gebracht. De Zuiderzee was natuurlijk niet alleen maar water. Urk en Schokland zijn bekende plaatsen die al voor de inpoldering bewoond waren, maar er liggen in Flevoland meer oude (verdronken) dorpen, dijken, terpen, greppels, enz.

Om in deze kennislacune te voorzien kunnen diverse methoden worden toegepast. De verspreiding van aardewerk, dierenbotten, bakstenen en dakpannen kan in kaart gebracht worden. Luchtfoto's, satellietbeelden en geofysisch onderzoek kunnen oude structuren zoals dijken, greppels en terpen onthullen. Natuurlijk zijn ook historische kaarten waardevolle bronnen. Bovendien kan reeds beschikbare bodemdata uitgewerkt worden om overstromingen en erosie (bijvoorbeeld door geulinsnijdingen) in kaart te brengen. Daarmee kan inzichtelijk gemaakt worden waar de middeleeuwse bewoningslaag nog aanwezig is, en waar die verdwenen is.

Onderzoeksissues

  • Bestudeer thema’s als de ontginning van het landschap in de middeleeuwen, de bewoningsontwikkeling en het agrarisch landgebruik. In de loop van de tijd wordt het landschap steeds natter en moet de mens zich aanpassen. Daarmee is de bewoningsgeschiedenis in relatie tot water ook een (overigens nog altijd actueel) thema.
  • Breng erosie, geulinsnijdingen en overstromingen in kaart, zodat we weten waar de middeleeuwse bewoningslaag grotendeels verdwenen is.