De provincie onderzoekt continu de staat van de oeverbescherming. Vervolgens beoordelen we of en welk onderhoud nodig is. Als blijkt dat er groot onderhoud nodig is, bekijken we of het mogelijk is de constructie van de oever te herstellen door bepaalde delen te vervangen. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt de volledige constructie vervangen. De exacte uitvoering verschilt per gebied. De werkzaamheden vinden zoveel als mogelijk vanaf het water plaats om de overlast te beperken.

Vooraf aan de werkzaamheden nemen we contact met omwonenden en bedrijven in de omgeving van de oevers waar we aan het werk gaan. Daarnaast stemmen wij onze werkzaamheden af met partners zoals het waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de beroeps- en recreatievaart. Zo weten we welke belangen er spelen en op welke locaties we rekening moeten houden met de aanwezigheid van vogels, dieren en nestplaatsen. Wanneer deze informatie compleet is starten we met de aanvraag van de benodigde vergunningen en met de aanbesteding van het werk. Als alle seinen op groen staan gaan we aan de slag.