Samenvatting juryrapport

 

Het Flevoland Mobility Lab heeft 15 projectvoorstellen ontvangen. De winnende projecten zijn:
• Het Integraal Mobiliteitcentrum voor Flevoland
• Nieuwe vervoersconcepten landelijk gebied
• Flevoland Logistics Control Tower

De pitches hebben de jury overtuigd een coalitie van twee partijen toe te voegen aan deze selectie:
• Van afslag naar luchthaven in combinatie met All-in Airportal

Logistiek


1. Flevoland Logistics Control Tower
Logistics Control Tower brengt de mogelijkheden in kaart zodat alle stakeholders kunnen profiteren van logistieke en verkeerskundige data om het containertransport efficiënt en duurzamer te regelen.
Jury: met datastromen is er veel efficiency te behalen in de logistiek door processen beter op elkaar af te stemmen. De juiste spelers zijn terug te vinden in de coalitie alleen echte industriepartijen zoals Simacan ontbreken. Projectvoorstel heeft met wat aanvullingen veel potentie. Kennisdeling op landelijke schaal is ook een grote pre.

2. MobiLog
Het inrichten van een integraal Mobility As A Service (M.A.A.S) en Logistics As A Service (L.A.A.S) netwerk in stedelijke (en later mogelijke buitenstedelijke) gebieden met elektrische voertuigen. Voordeel: vervoersafname, betere bereikbaarheid, duurzaamheidsbijdrage en minder kosten.
Jury: Projectvoorstel is niet volgens format ingeleverd; niet in detail uitgewerkt, eigenaarschap ontbreekt en er is geen financiële onderbouwing.

3. Flowriade
In alle fasen van de Floriade (bouw, evenement en woonwijk) kunnen logistieke operaties zo veel mogelijk met zelfrijdende voertuigen uitvoeren en het terrein van Floriade zo inrichten voor deze technologie.
Jury: Het projectplan verkeert nog in de ideeënfase. Zo komt eigenaarschap van de projectpartners niet duidelijk naar voren en er ontbreken vitale kennispartijen zoals Hogeschool van Amsterdam en TNO.

4. Green Amsterdam Logistics Area lab (GALA-lab)
Met data wil GALA-lab meer grip krijgen op goederen- en personenstromen, met één of meerdere control tower(s) deze stromen integraal beheersen en met waterstof of elektrisch vervoer deze transportstromen ‘groener’ te maken,
Jury: de uitwerking is niet concreet genoeg. Mooie aansluiting bij MRA-ambitie. Wellicht een goede kennispartner of samenwerkingspartner voor Flevoland.

5.  Verkeerstoren voor vrachtstromen
Ambitie is om met een verkeerstoren voor vrachtstromen de congestie te verminderen, betere bereikbaarheid van Flevoland te realiseren, kostenverlaging te bewerkstelligen en verkeersstromen te reguleren.
Jury: Projectvoorstel is niet volgens format ingeleverd;, rol van de projectpartners is niet duidelijk en er is geen financiële onderbouwing.

Regionale bereikbaarheid en informatievoorziening


6. Het integraal mobiliteitscentrum voor Flevoland
Het mobiliteitscentrum biedt faciliteiten om de verwachte groei van mobiliteit nu en in de toekomst het hoofd te bieden. Grensoverschrijdende samenwerking over verkeersafwikkeling met alle stakeholders is een belangrijk onderdeel.
Jury: Het voorstel is goed uitgewerkt, heldere rol voor alle projectpartners en het heeft zelfs een kennispartij aan boord. Urgentie is hoog; project is in potentie interessant en legt veel interessante verbindingen. Financiële plaatje moet verder worden uitgewerkt.

7. Van afslag naar luchthaven
Een Interactief Applicatie Platform biedt de reiziger op het goede moment de juiste en relevante mobiliteitsinformatie (vraaggestuurde mobiliteit), zodat zij ontspannen en comfortabel naar Lelystad Airport reizen.
Jury: Aanpak en doelstellingen zijn helder maar de rol van projectpartners ontbreekt. Er is ook niet gekeken naar activiteiten die het LAB ontwikkelt of welke data al vergaard worden. Er ontbreekt ook een duidelijke financiële onderbouwing.

8. RegioCentrale Flevoland- Almere 
Met een gemeenschappelijke regiecentrale voor provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat wordt het verkeersmanagement  beheerd. Door verkeer sneller en pro-actiever te regelen wordt de bereikbaarheid verbeterd.
Jury: Voorstel is nog te veel concept; onvoldoende beeld van de maatschappelijke waarde en oplossing van het probleem. Is vooral gericht op de toekomst; huidige urgentie ontbreekt nog. Rijkswaterstaat ontbreekt als essentiële partner.

9. All-in airportal
Door het direct communiceren met reizigers naar en van Lelystad Airport via sites en apps van luchtvaart-maaatschappijen en bookingagents wordt inzicht verkregen in het reisgedrag rondom het vliegveld. Zo krijgen de reizigers duurzame en schone reisopties en kan Lelystad Airport zich profileren als Green Airport.
Jury: Hoewel het projectplan innovatief en toekomstbestendig is, sluit het voorstel niet aan bij de ambities van LAB. De haalbaarheid van het project is onzeker.

Innovatieve vervoersconcepten


10. GNV - Een goede basis voor mobiliteitsmaatregelen in Flevoland
De GNV (Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement) wil met een gestandaardiseerde aanpak stapsgewijs een stapsgewijze aanpak opstellen voor mobiliteitsoplossingen.
Jury: Is innovatief en toekomstbestendig maar de urgentie voor nu ontbreekt. Rol van de verschillende projectpartners is niet uitgewerkt en belangrijke schakels in wegbeheer ontbreken. Business case en onderbouwing van benodigde financiën ontbreken.

11. Autonoom busvervoer in Almere
Het testen van autonoom (bus)vervoer in Almere vanwege de unieke vrijliggende businfrastructuur, de bereidheid van de gemeente om hieraan ruimte te bieden en de interesse van de huidige busvervoerder Keolis.
Jury: Projectvoorstel is zeer innovatief en toekomstbestendig, maar lijkt vooral een privaat initiatief. Concessievraag wordt niet genoemd in voorstel.
Heeft grotere kans om via het Rijk of via Interreg SUV project financiën te krijgen.

12. The Dutch Ride
Het vervoer van de reiziger/bezoeker naar, in en om de Floriade staat centraal. Hierbij wordt optimaal gebruik wordt gemaakt van innovatieve oplossingen om de reis aantrekkelijk te maken (groen/duurzaam/sociaal/slim/vernieuwend/plezier).                                              
Jury: Innovatief en interessant voorstel met allerlei mobiliteitsconcepten maar het ontbreekt aan concrete uitwerkingen haalbaarheid.

13. Nieuwe vormen van vervoer op maat in landelijk gebied (na opheffen buslijn 77)
Om nieuwe vormen van vervoer op maat in landelijk gebied in Flevoland te laten slagen is
inzicht nodig over:
- de werkelijke vervoersbehoefte in het landelijke gebied
- nieuwe vormen van vervoer op maat, de behoefte en het aanbod daarop afstemmen.
Een dashboard kan daarbij inzicht geven in de werkelijke vervoersbehoefte.
Jury: Urgentie is heel hoog. Maatschappelijke toegevoegde waarde ook. Er moeten nog heel veel mobiliteitsbehoeften in kaart worden gebracht. Dit projectvoorstel biedt de eerste stappen daarvoor. Financiën moeten beter worden uitgewerkt, en welke MAAS partijen betrekken?

Mobiliteitshubs voor reizigersbewegingen (modal split)


14. HUBsakee
Tijdens de Floriade de beschikbare wegcapaciteit meten en als deze wordt overschreden, verkeer zoveel mogelijk verdelen (spreiden) met behulp van HUBs.
Jury: Urgentie voor nu is nog niet hoog maar ten tijde van Floriade wel. Voorstel: Floriade trekker maken. Duidelijke rolverdeling voor projectpartners en effectmeting ontbreekt. Goed opschaalbaar naar andere plekken in Nederland. Optie is een stage-opdracht voor Windesheim.

15. EVAnet Almere
EVAnet Almere werkt samen met lokale en nationale partijen en faciliteert Izipack, een (digitale) smart mobility propositie die het mogelijk maakt om als beginontvanger te bepalen waar en wanneer pakketten worden geleverd. Pakketten van verschillende webshops worden gebundeld en op één moment in een slimme pakketkluis geplaatst.
Jury: Innovatief en interessant voorstel maar de urgentie is nog niet heel hoog. Betreft een goede bundeling van activiteiten maar heeft meer nodig om het rendabel te maken. Er zit vooral ook nog een grote onzekerheid in de haalbaarheid. Is eerder nice-to-have dan must-have en behoeft nog veel uitwerking.