Thema's voor mobiliteitsoplossingen

Multimodaal vervoer van en naar Lelystad Airport Businesspark

Met de A6, de Hanzelijn en Lelystad Airport is Flevoland een internationaal knooppunt, in de directe nabijheid van Amsterdam. Het snelwegennet rondom Flevoland (A1, A27, A28) raakt echter steeds voller. En mede door schaalvergroting, 24 uurs economie, nieuwe logistieke concepten, containerisatie en “just in time deliveries” is transport constant aan verandering onderhevig en zal de vraag naar flexibel en betrouwbaar vervoer alleen maar toenemen. Dankzij het delen van data en informatie wordt het mogelijk om slimme combinaties van vervoer te maken. En door voertuigen ‘connected’ te maken, kunnen goederen multimodaal en synchromodaal vervoerd worden. Met het testen van geavanceerde technologieën voor multimodaal vervoer wil de Provincie Flevoland Lelystad Airport Businesspark als logistieke hub op de kaart zetten.

Duurzame ontsluiting Lelystad Airport + Lelystad Airport Business Park

De verdere doorgroei van Amsterdam Lelystad Airport tot de tweede luchthaven van het land is een belangrijke katalysator voor de economie van de regio Flevoland. Tegelijkertijd moet de Provincie zorgen voor een goede inpassing in de leefomgeving met oog voor gezondheid en milieuaspecten. Een hoogwaardige duurzame openbaar vervoer-verbinding naar de luchthaven is daarbij de inzet. Door de netwerken van fiets, openbaar vervoer en auto onderling te verbinden, ontstaan meer keuzemogelijkheden om zo efficiënt mogelijk naar een bestemming of combinatie van bestemmingen te reizen. Daarbij vergroot de aanwezigheid van vervoeralternatieven de robuustheid van het totale mobiliteitssysteem. Voordat de luchthaven op volle toeren draait wil de Provincie diverse vervoeralternatieven onder de loep nemen en testen.

Real-time en persoonlijke reisinformatie voor reizigers van Lelystad Airport

De provincie wil innovaties toepassen om het gebruik en beheer van mobiliteitsnetwerk in Flevoland efficiënter te maken. Daarmee kunnen investeringen, onder meer in de aanleg van nieuwe infrastructuur worden voorkomen. Ontwikkelingen als digitalisering en data-deling kunnen zorgen voor betere informatievoorziening, zodat de reiziger een betere afweging kan maken tussen vervoermiddel, route en tijdstip van vertrek. Dit leidt ertoe dat het vaste reispatroon steeds flexibeler wordt, maar ook dat reizigers meer zekerheid verwachten over hun reistijd. Met de uitbreiding van Lelystad Airport wil Provincie Flevoland optimaal kunnen inspelen op de informatiebehoeften van haar reizigers. Ook wil de Provincie inspelen op verwachte groei in het aantal vervoersbewegingen in de regio.

Optimaliseren overslaghaven Flevokust en multimodaal vervoer naar distributiecentra in het achterland

Met de komst van de Flevokust Haven is een compleet nieuwe multimodale binnenhaven met overslagkade en een haven-gebonden binnendijks bedrijventerrein ten noorden van Lelystad ontstaan. Door de centrale ligging vlakbij de A6, de vaarroute Amsterdam – Lemmer, vliegveld Amsterdam Lelystad Airport, de nabijheid van bedrijventerrein Trekkersveld en de aanwezigheid van het spoor kan de haven zich ontwikkelen tot een belangrijke schakel in logistieke activiteiten. De haven is geschikt voor op- en overslag van containers, projectlading en stukgoed. Voor deze logistieke hotspot in wording wil de provincie allerlei logistieke innovaties testen om multimodale overslag bij Lelystad (Flevokust) te stimuleren, om vrachtverkeer op congestiegevoelige wegen te beperken en om optimaal in te kunnen spelen op de grote logistieke vraag vanuit het Noorden en Metropoolregio Amsterdam.

Bouwlogistiek en supply chain management voor de Floriade

Als bouwlogistiek goed is georganiseerd, kan dat onder andere bijdragen aan verbetering van de verkeersdoorstroming op het wegennet, beperking van bouwhinder voor de omgeving, beperking van CO2-emissie en verbetering van de veiligheid. De Provincie Flevoland en de Gemeente Almere doen graag onderzoek naar de toepasbaarheid van innovatieve bouwlogistieke concepten voor de Floriade en de bijbehorende voor- en nadelen van deze concepten vanuit een efficiëntie- en duurzaamheidsperspectief.

Vervoersconcepten voor bezoekers en medewerkers van de Floriade

De voorbereidingen voor de Floriade 2022 zijn in inmiddels volle gang en bereikbaarheid is daarbij een belangrijk aspect. Aanvullend op het regulier vervoer willen de Provincie Flevoland, Gemeente Almere en de organisatie van de Floriade gezamenlijk zoeken naar slimme ‘last-mile’ oplossingen. Hiervoor geldt dat duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en gemak de uitgangspunten zijn. Ook is de maatschappelijke meerwaarde zoals sociale inclusie en oplossingen voor specifieke doelgroepen een belangrijk uitgangspunt. De oplossingen dienen ook geschikt te zijn om ook na de Floriade in te zetten in een groene autoluwe woonwijk. Nieuwe vervoersconcepten kunnen vanaf 2019 worden getest om in 2022 in te kunnen zetten tijdens de Floriade.

Vervoer op maat in het buitengebied

Vergrijzing, bevolkingskrimp en schaalvergroting maken het mobiliteitsbeleid van plattelandsgemeenten tot een uitdaging. Goede voorzieningen op het vlak van mobiliteit worden echter steeds lastiger om te behouden. Al jaren kampt Provincie Flevoland met onrendabele buslijnen, met name in Noordoostpolder met kleine dorpskernen. Alleen investeren in rendabel vervoer in de regio zou betekenen dat de bussen die nu nog rijden tussen de verschillende dorpen met slechts een handjevol passagiers, straks niet meer rijden. Om deze neerwaartse trend te stoppen wil de Provincie starten met Vervoer op Maat experimenten en particuliere initiatieven met als doel het vervoer beschikbaar te houden voor alle inwoners in de polders.