Strategische Agenda Flevoland

De komende jaren willen het Rijk en alle Flevolandse overheden langdurig samenwerken aan verschillende regionale opgaven. De Strategische Agenda Flevoland (SAF) is hier de basis voor. Hierin zijn de opgaven beschreven en zijn afspraken gemaakt over hoe Rijk en regio het samen willen aanpakken. Die afspraken ondersteunen en versterken elkaar. De SAF zal regelmatig vernieuwd worden met nieuwe resultaten en afspraken.

Gezamenlijke aanpak van 3 ontwikkelpijlers

In de Strategische Agenda Flevoland richten Rijk en regio hun aandacht op 3 verschillende ontwikkelpijlers:

  1. Vitale steden en dorpen
  2. Toekomstbestendige regionale economie
  3. Robuust natuurlijk fundament

De bovenstaande drie pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor goed wonen, is het belangrijk om voldoende werkgelegenheid dicht bij huis te hebben. Dat vraagt weer om een goede bereikbaarheid. Tegelijkertijd willen we zoveel mogelijk goede landbouwgrond behouden. Terwijl op nattere landbouwgrond mogelijk ook natuur of andere gewassen kunnen komen. De keuzes die we voor de ene ontwikkelpijler maken, kunnen invloed hebben op de andere. Daarom is het belangrijk om alle opgaven die we hebben integraal te bekijken. Zo kunnen we slimme keuzes maken en opgaven combineren. Zodat we met steun van het rijk kunnen werken aan een toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkeling van Flevoland.