Waarom

De transitie naar een circulaire economie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. In watergebruik valt veel winst te behalen. In Nederland zijn (centrale) zuiveringen incl. inzameling en transport veelal ontstaan om de emissies naar het oppervlaktewater te beperken. Aan het hergebruik van water c.q. grondstoffen en energie is onvoldoende aandacht besteed. Er is sprake van veel verspilling. Van de 120 liter kraanwater die dagelijks per persoon wordt gebruikt, wordt maar 10 liter als drinkwater gebruikt. De potentiële waarde van water (energie en grondstoffen) wordt nog niet benut. Een van de oorzaken van verspilling is dat kwalitatief hoogwaardig drinkwater gebruikt wordt in situaties waar ook een andere kwaliteit water  gebruikt kan worden. Het is tijd voor innovaties naar circulair water en vooral het toepassen en testen daarvan in de praktijk. Zodat de juiste kwaliteit water in de juiste situatie gebruikt wordt. Ofwel: water op maat.

Eerste afnemer

Doorbraakinnovaties zijn nodig om de (maatschappelijke) opgave van circulair water te doen slagen. Via het principe van ‘launching customership’ worden de nodige technologische innovaties gestimuleerd. Het begrip launching customer betekent zoveel als ‘eerste afnemer’. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten is het van levensbelang dat er een eerste afnemer is. Dat wekt vertrouwen en is van groot belang voor de verdere ontwikkeling, financiering en vervolg opdrachten. Om innovatie te bevorderen, kan ook de overheid deze rol vervullen.

Europese subsidie

In WaterLab Circulair Water wordt subsidie beschikbaar gesteld aan de eindgebruiker om een innovatief systeem aan te schaffen. De leveranciers kunnen hun innovatieve systeem in de markt zetten en kunnen zo een gezonde businesscase ontwikkelen. De subsidie komt via het programma Kansen voor West uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De partners zorgen voor de co-financiering.  

Kennis delen

Investeren in kenniseconomie is een speerpunt in Flevoland en voor de watersector noodzakelijk om tot de wereldtop te blijven behoren. Dit project draagt bij aan een verbetering van het kennisniveau en het innovatiepotentieel van de watersector en daarmee versterking van deze economische sector als geheel. Daarnaast draagt het delen van kennis en de ervaringen van de pilots bij aan het versnellen van de watertransitie.

Verduurzamen waterketen

Flevoland zet in op het verduurzamen van de gehele waterketen. Daarbij wordt onderzoek en vernieuwing gestimuleerd en ondersteunt. Om dat mogelijk te maken werken provincie Flevoland, Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en Vitens samen. Door innovaties in de praktijk te testen wordt er veel kennis opgedaan en kunnen bedrijven laten zien dat het kan. In Flevoland hebben we 2 projecten opgezet: WaterLab Circulair Water en WaterLab Flevoland. In WaterLab Flevoland worden IBA-systemen, kleinschalige huishoudelijke afvalwaterzuiveringen gedurende een periode van 2 jaar in de praktijk getest. Met de te ontwikkelen decentrale systemen willen we dat bewoners en gebruikers toegang tot betaalbare en duurzame systemen krijgen die bijdragen aan een goede ecologie en gezonde leefomgeving en worden zij op het gebied van afvalwater zo veel mogelijk zelfvoorzienend.