Snel internet

Snel internet past bij het wonen en werken in deze tijd, dat geldt ook voor de buitengebieden. Provincie Flevoland vindt het belangrijk dat iedereen in Flevoland toegang kan krijgen tot snel internet. In de dorpen en steden is deze verbinding vaak al beschikbaar maar in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland is dit nog niet overal het geval.

Stand van zaken

Twee marktpartijen hebben aangegeven een vraagbundeling te willen starten voor de aanleg van glasvezel in oostelijk en zuidelijk Flevoland zonder overheidssubsidie. Een van deze marktpartijen heeft het voornemen uitgesproken om de aanleg van glasvezel zelfstandig, zonder subsidie, te realiseren. Dit betekent dat de provincie deze claim honoreert. De marktpartijen gaan nu aan de slag. Het afgelopen jaar heeft de provincie goed samengewerkt met de projectgroep Snel internet. Hierin hebben LTO en een zestal inwoners vanuit het gebied zitting. De provincie heeft er alle vertrouwen in dat zij in staat zijn om met marktpartijen goede afspraken te maken over de vraagbundeling en de aanleg van glasvezel in het gebied. De provincie zal dit proces met grote belangstelling volgen..

Aanleiding

Provinciale Staten hebben op 15 december 2016 de vraag gesteld in hoeverre de huidige snel internetvoorzieningen in het landelijk gebied de gewenste en benodigde kwaliteit leveren, nu en in de toekomst. Om dit in kaart te brengen heeft in het najaar van 2017 een onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek naar de kwaliteit van het internet in het landelijk gebied is enerzijds een technisch vraagstuk maar gaat aan de andere kant ook over de ervaring van de gebruikers van het internet in dit gebied. Met een online enquête zijn deze ervaringen, verwachtingen, gebruik en wensen van bewoners en ondernemers in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland opgehaald. Daarnaast was er op 6 november 2017 een bijeenkomst met deze gebruikers. Voor het technische vraagstuk heeft een bureauonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn bekend en beschikbaar in het onderzoeksrapport.