Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier. Zo kunt u de bodemsanering sneller en goedkoper uitvoeren. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

 • Aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond.
 • Verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks.

Er zijn 3 eenvoudige saneringen. Het soort sanering hangt af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De soorten zijn:

 • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
 • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
 • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels).

Met behulp van de Module provinciale bodemrapportage kunt u zelf kosteloos een rapportage opvragen van een perceel en nagaan of en welke informatie over bodemverontreiniging bekend is. In de rapportage wordt het historisch bodemgebruik, een eventuele bodemverontreiniging, de beschikbare bodemonderzoeken en de stand van zaken van het betreffende perceel getoond. Op basis van deze informatie kunt u bij het plannen van gewenste gebruik al vroegtijdig rekening houden met de aanwezige bodemkwaliteit.

Welke regels gelden voor u?

De voorwaarden voor een BUS-melding bij de provincie zijn onder andere:

 • U woont niet in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of 1 van de gemeenten genoemd in artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming. Woont u wel in 1 van deze gemeenten? Dan doet u de BUS-melding niet bij de provincie, maar bij de gemeente waarin u woont.
 • Het gaat om een eenvoudige verontreiniging van de grond.
 • De verontreiniging is veroorzaakt vóór 1 januari 1987 (bij asbest vóór 1 juli 1993).
 • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering van een landbodem:
  • verplaatsen verontreinigde grond
  • open ontgraving
  • aanbrengen isolatielaag
  • saneren verontreinigd grondwater
  • een combinatie daarvan
 • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering van een waterbodem:
  • verplaatsen, ontgraven of baggeren verontreinigd sediment
  • aanbrengen isolatielaag
  • een combinatie daarvan
 • Bij een open ontgraving (mobiele verontreiniging) moet u nog een nader onderzoek laten uitvoeren.
 • Als de sanering klaar is, meldt u dit binnen 2 weken. Binnen 8 weken na afronding van de sanering levert u hierover een schriftelijk verslag in.

In enkele gevallen hoeft u een voorgenomen sanering niet te melden:

 • U kunt redelijkerwijs aannemen dat de verontreiniging niet ernstig is.
 • Het gaat om maximaal 50 kubieke meter grond.
 • Het gaat om maximaal 1000 kubieke meter grondwater.
 • Mild verontreinigde grond wordt tijdelijk verplaatst en daarna weer teruggebracht.

Hoe lang duurt het?

Krijgt u geen bericht van de provincie binnen 5 weken na uw BUS-melding? Dan zijn alle gegevens volledig aangeleverd en kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Met een sanering 'Tijdelijk uitplaatsen' kunt u binnen 5 werkdagen na uw melding beginnen.

 

U kunt starten met de sanering zodra u de definitieve instemming van de provincie heeft. De startdatum van de sanering dient uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan een BUS-sanering. De einddatum van de sanering dient binnen 2 weken na afloop van een BUS-sanering te worden gemeld. Bij een gefaseerde sanering geldt dit voor de start- en einddatum van iedere fase van de sanering.

Indien u een wijziging van het saneringsplan wilt, moet u dit uiterlijk 2 weken voor de uitvoering van de afwijking melden.

Binnen 8 weken na afronding van een BUS-sanering dient u een evaluatieverslag in te dienen. Indien in de bodem een restverontreiniging aanwezig blijft, moet u een nazorgplan indienen.

Hoe werkt het?

Zo doet u een BUS-melding voor bodemsanering bij de provincie:

 • U neemt contact op met de provincie.
 • U geeft in ieder geval door:
  • het ingevulde meldingsformulier
  • een recente kadastrale kaart en situatietekeningen, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven
  • het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek

Na afloop van de sanering doet de saneerder een evaluatiemelding bij de provincie.

Meer informatie

Laatst aangepast: 02-02-2023