Besluit uniforme saneringen, BUS-melding

Eenvoudige bodemsaneringen kunt u melden met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. Hierdoor zijn de onderzoekskosten veel lager. U hoeft ook geen saneringsplan te maken. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

 • kleinschalige grondverplaatsingen
 • kleine ontgravingen bij woningen
 • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen
 • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks

Er zijn verschillende categorieën van uniforme saneringen. Deze hangen af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De categorieën zijn:

 • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of weinig verspreid naar het grondwater.
 • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
 • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden, zoals de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels, tijdelijk verwijderd moet worden.

Met behulp van de Module provinciale bodemrapportage kunt u zelf kosteloos een rapportage opvragen van een perceel en nagaan of en welke informatie over bodemverontreiniging bekend is. In de rapportage wordt het historisch bodemgebruik, een eventuele bodemverontreiniging, de beschikbare bodemonderzoeken en de stand van zaken van het betreffende perceel getoond. Op basis van deze informatie kunt u bij het plannen van gewenste gebruik al vroegtijdig rekening houden met de aanwezige bodemkwaliteit.

Welke regels gelden voor u?

Voor een BUS-melding gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een kleinschalige, niet complexe verontreiniging van grond.
 • De melding gaat over een of meerdere stukken grond van dezelfde eigenaar. Deze voorwaarde geldt niet voor de categorie 'Tijdelijk uitplaatsen'.
 • Het saneringsproject wordt milieukundig begeleid door een gekwalificeerd bedrijf. Deze moet Kwalibo-erkend zijn. Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Milieukundige begeleiding is niet nodig bij een tijdelijke uitplaatsing van grond.
 • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering:

         o open ontgraving

         o aanbrengen isolatielaag

         o een combinatie daarvan

 • U woont niet in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of 1 van de gemeenten genoemd in het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming. Woont u in 1 van deze gemeenten? Dan doet u de BUS-melding in de gemeente waar u woont.

In enkele gevallen hoeft u een voorgenomen sanering niet te melden:

 • U kunt redelijkerwijs aannemen dat de verontreiniging niet ernstig is.
 • Het gaat om maximaal 50 kubieke meter grond.
 • Het gaat om maximaal 1000 kubieke meter grondwater.
 • Mild verontreinigde grond wordt tijdelijk verplaatst en daarna weer teruggebracht.

Contact

Meld uw plan voor een uniforme sanering bij de provincie.

Hoe lang duurt het?

Krijgt u geen bericht van de provincie binnen 5 weken na uw BUS-melding? Dan zijn alle gegevens volledig aangeleverd en kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Met een sanering 'Tijdelijk uitplaatsen van grond' kunt u binnen 5 werkdagen na uw melding beginnen.

U kunt starten met de sanering zodra u de definitieve instemming van de provincie heeft. De startdatum van de sanering dient uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan een BUS-sanering. De einddatum van de sanering dient binnen 2 weken na afloop van een BUS-sanering te worden gemeld. Bij een gefaseerde sanering geldt dit voor de start- en einddatum van iedere fase van de sanering.

Indien u een wijziging van het saneringsplan wilt, moet u dit uiterlijk 2 weken voor de uitvoering van de afwijking melden.

Binnen 8 weken na afronding van een BUS-sanering dient u een evaluatieverslag in te dienen. Indien in de bodem een restverontreiniging aanwezig blijft, moet u een nazorgplan indienen.

Hoe werkt het?

U gebruikt bij de melding het voorgeschreven meldingsformulier. Stuur daarnaast een recente kadastrale kaart op, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven. En ook het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek.

Bij een aanpak met open ontgraving (mobiele verontreinigingssituatie) is nog een nader onderzoek vereist.

Meer informatie

Laatst aangepast: 23-10-2020