Inpassingsplan windenergie, verzoek

U moet bij de gemeente een verzoek indienen voor de aanleg of uitbreiding van een installatie voor windenergie op land. Als de gemeente het benodigde bestemmingsplan niet aanpast, kan de provincie een inpassingsplan maken. Gaat de betrokken gemeente akkoord met het project? Dan blijft de rol van de provincie beperkt. De gemeente stelt dan het bestemmingsplan op om het project mogelijk te maken en verleent de nodige vergunningen. De rijksoverheid heeft als doelstelling om versneld windmolenparken te realiseren. De provincie kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windpark.

Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan moet u hiervoor bij het Ministerie van Economische Zaken een verzoek indienen.

Welke regels gelden voor u?

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De capaciteit van de installatie ligt tussen de 5 en 100 megawatt.
  • U heeft de gemeente gevraagd om een bestemmingsplan windenergie en de gemeente heeft geweigerd daaraan mee te werken.

De provincie kan ook besluiten om het verzoek voor het inpassingsplan af te wijzen. Bijvoorbeeld omdat:

  • De provincie niet verwacht dat door toepassing van het inpassingsplan de besluitvorming veel sneller gaat of dat er andere “aanmerkelijke voordelen” zijn te behalen. De omvang, aard en ligging van de geplande productieinstallatie geven ook geen reden om dit te verwachten.
  • De provincie op een andere manier kan voldoen aan haar bijdrage aan de rijksdoelstelling voor de opwekking op land van duurzame elektriciteit door windenergie.
  • Het windenergieplan niet past in het beleid dat de gezamenlijke overheden in Flevoland voorstaan: meer windenergie met minder molens door het opschalen en saneren van windmolens. Dus geen nieuwe windmolen zonder sanering van oude windmolens.

Contact

Heeft u een initiatief voor het realiseren van een windpark? Vul dan het projectformulier in. De provincie wil u namelijk graag informeren over de regels en randvoorwaarden.

U meldt uw plannen voor een installatie voor windenergie bij de gemeente. Weigert de gemeente aan het project mee te werken? Dan verzoekt u de provincie een inpassingsplan te maken voor het stuk grond.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de provincie Flevoland, afdeling Strategie en Beleid.

Hoe lang duurt het?

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek of zij medewerking aan het verzoek wil verlenen of niet.

Meer informatie

Laatst aangepast: 12-09-2022