Vastgestelde Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij de Wijziging Omgevingsverordening Windplan Groen gewijzigd hebben vastgesteld en dat deze vanaf donderdag 3 oktober 2019 in werking treedt.

Wat gaat er gebeuren?

Windkoepel Groen werkt aan de ontwikkeling van een windpark in het oostelijk deel van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. Met de komst van het windpark worden de 98 huidige windmolens in het projectgebied vervangen door 90 (grotere) windmolens met meer vermogen. Deze wekken gezamenlijk 400 megawatt stroom op voor het totale elektriciteitsverbruik van ca. 250.000 huishoudens. Met deze strategie van ‘opschalen en saneren’ worden verschillende doelstellingen bereikt: een duurzamere energiehuishouding, een mooier landschap en een sterkere economie. Inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad hebben de mogelijkheid tot financiële participatie in het windpark, zodat zij mee kunnen profiteren van hernieuwbare energie.

Waarom een wijziging van de Omgevingsverordening?

De provincie wil meer duurzame energie opwekken, onder meer met windmolens. Voor windmolens voert de provincie een beleid van opschalen en saneren. Daartoe heeft de provincie in haar Omgevingsverordening Flevoland projectgebieden en plaatsingszones voor nieuwe windmolens aangewezen. Gelet op het windplan dat Windkoepel Groen heeft gemaakt, past een aantal van de beoogde nieuwe windmolens niet binnen de aangewezen plaatsingszones. Gedeputeerde Staten kunnen op basis van een goedgekeurd projectplan voor opschalen en saneren van windmolens plaatsingszones voor nieuwe windmolens aanwijzen en wijzigen. De provincie wil medewerking verlenen aan het Windplan Groen. In het voorjaar van 2019 hebben Gedeputeerde Staten het voornemen uitgesproken het Projectplan Windplan Groen goed te keuren en daarmee samenhangend het ontwerp-besluit genomen de Omgevingsverordening te wijzigen. Het ontwerp van de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen voorziet in het optimaliseren van de plaatsingszones bij de Pijlstaartweg, Harderringweg, Hoge Vaart en Kokkeltocht en het aanwijzen van drie extra plaatsingszones aan de Ansjovistocht, Zeebiestocht en Verlengde Hondtocht Noord. Het ontwerp van de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen heeft ter inzage gelegen vanaf 26 april tot en met 6 juni 2019. De zienswijzen die in deze periode zijn ingediend tegen de ontwerp Wijziging Omgevingsverordening Windplan Groen geven aanleiding de toelichting op de wijziging van de Omgevingsverordening aan te vullen. Daarnaast geeft een ambtshalve wijziging aanleiding om aanvullend op het ontwerp de plaatsingszone Hoge Vaart nader te optimaliseren. Gedeputeerde Staten hebben 17 september 2019 besloten het projectplan goed te keuren en de Wijzing Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen vast te stellen, met inachtneming van de hiervoor genoemde wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit van 9 april 2019. Deze besluiten liggen vanaf 3 oktober 2019 ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien?

De – gewijzigd – vastgestelde Wijziging Omgevingsverordening Windplan Groen kunt u vanaf 3 oktober 2019 digitaal inzien op

  • Digitaal op deze webpagina
  • Digitaal op Ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.9924.OVwindplangroen-VA01
  • Gemeentehuis Lelystad, Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad
  • Gemeentehuis Dronten, De Rede 1, 8251 ER Dronten
  • Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad.

Verdere procedure en inlichtingen

Tegen de vastgestelde Wijziging Omgevingsverordening Windplan Groen staat geen beroep open. Voor realisatie van Windplan Groen zijn verschillende besluiten nodig. De wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland is slechts één van die besluiten. Op de meeste besluiten die nodig zijn voor het Windplan Groen is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Het besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland valt echter niet onder de RCR-procedure. Daarom wordt de wijziging van de Omgevingsverordening apart van de RCR-besluiten gepubliceerd. Binnenkort worden de vastgestelde besluiten die onder de RCR-procedure vallen ter inzage gelegd. Meer informatie over Windplan Groen, het inpassingsplan en de andere besluiten die onder de RCR-procedure vallen, vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl.

Download

Open het document

pdf - 18.97 MB
Open de pdf