Stand van zaken

Op verzoek van de gemeenten Urk en Noordoostpolder heeft provincie Flevoland een trekkersrol op zich genomen in de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. De provincie is van mening dat deze haven van groot belang is voor de economische ontwikkeling van de regio Noordelijk Flevoland.

Belangstellingsregistratie

Het initiatief voor een nieuwe haven bij Urk is oorspronkelijk afkomstig van zeven maritieme bedrijven, verenigd in een consortium met de naam Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Gebleken is dat dit consortium zelf de haven niet kan realiseren. De provincie heeft daarom een nieuw plan gemaakt. Om te onderzoeken of er naast deze bedrijven nog andere bedrijven zijn die zich in de nieuwe servicehaven willen vestigen, heeft de provincie in 2016 een belangstellingsregistratie uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft een aantal nieuwe bedrijven zich gemeld. Met deze bedrijven is in 2017 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De daarin vastgelegde afspraken worden momenteel verwerkt in juridische overeenkomsten.

Samenwerkende overheden

De locatie voor de nieuwe haven ligt weliswaar dicht bij Urk, maar op het grondgebied van de gemeenten Noordoostpolder en Dronten. Deze gemeenten zijn daarom betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe haven. Bestuurders van de drie gemeenten hebben in de zomer van 2016 aangegeven de meerwaarde te zien van een nieuwe haven en willen samenwerken aan deze economische ontwikkeling om extra kansen te creëren voor bedrijven in de regio. De afspraken tussen de gemeenten Urk, Noordoostpolder en Dronten en de provincie Flevoland zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die in september 2016 door alle betrokken partijen is ondertekend. Deze afspraken worden momenteel verwerkt in juridisch overeenkomsten.

Provinciaal inpassingsplan

Om de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland planologisch mogelijk te maken is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Het PIP is in 2022 onherroepelijk verklaard. Dit plan is in te zien via het Omgevingsloket: https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/locatie

Vervolgstappen

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben, op 20 juni 2024, ingestemd met het aangaan van de overeenkomsten voor de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven. Het gaat om overeenkomsten, met de Rijksoverheid, het Waterschap Zuiderzeeland, ondernemers en het collectief aan ondernemers, waarin afspraken worden gemaakt over de realisatie, het gebruik en het beheer van de toekomstige haven. De ondertekening vindt naar verwachting plaats in augustus/september 2024. Na de ondertekening wordt gestart met de aanbestedingsprocedure, die naar verwachting negen maanden in beslag neemt. Na een positieve aanbesteding, wordt gestart met de daadwerkelijke bouw van de haven. We verwachten dat de bouw ongeveer 3 jaar duurt.