Toegankelijkheidsverklaring website Actieplan Bodem en Water

Provincie Flevoland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website actieplan bodem en water die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De links waarop de inhoud van de website actieplan bodem en water te vinden is: https://bodemenwaterflevoland.nl. Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van provincie Flevoland is beschikbaar via de volgende link: https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus

Provincie Flevoland verklaart dat de website Actieplan bodem en water gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. Zie onder het kopje 'toelichting op de nalevingsstatus' voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van provincie Flevoland: algemeen directeur Tjeerd van der Wal. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18 september 2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid via  secretariaatSenB@flevoland.nl  of bel met 0320 - 265 265. Wat u van ons kunt verwachten:

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd. De website actieplan bodem en water is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens provincie Flevoland dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje 'afwijkingen')
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje 'evaluatie- en onderzoekresultaten')

Afwijkingen

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A])
  • De altteksten bij afbeeldingen klopt niet altijd.
  • oorzaak: Op meerdere pagina's staan in de footer drie logo's (zie bijvoorbeeld https://bodemenwaterflevoland.nl/). Deze logo's staan in één afbeelding en deze afbeelding heeft als alternatieve tekst 'Logo's footer'.
  • gevolg: Deze alternatieve tekst beschrijft de inhoud van de afbeelding niet voldoende. Het wordt namelijk niet beschreven welke logo's er te zien zijn.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De altteksten moeten op de juiste manier ingevuld worden.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
  • Tabellen en koppen zijn niet altijd goed opgemaakt.
  • oorzaak: Op pagina https://bodemenwaterflevoland.nl/projecten/zicht-op-de-bodemstructuur/ staat een tabel. Deze tabel heeft zowel kolom-koppen als rij-koppen. Deze koppen moeten in de HTML worden opgemaakt als tabel koppen. Dit moet met een th-element in plaats van met een td-element. Op pagina https://bodemenwaterflevoland.nl/in-the-spotlight/video-in-gesprek-met-peterkuipers-munneke/ is de eerste paragraaf onder de kop opgemaakt met een strongelement.
  • gevolg: Nu zijn de koppen opgemaakt met td-elementen. Hierdoor is de relatie tussen de onderdelen niet door software te bepalen. Dit is nodig voor blinden, hulpsoftware kan dan de relatie van de data in de tabel overbrengen. Het strong-element is bedoeld om nadruk aan een woord te geven, het woord wordt dan ook met nadruk voorgelezen door hulpsoftware. Als een hele paragraaf dikgedrukt moet zijn, kan dat beter met CSS gestyled worden.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De tabellen en koppen moeten op de juiste manier opgemaakt worden.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 3. 1.3.2 (= SC uit 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A])
  • De leesvolgorde klopt niet overal.
  • oorzaak: Op de homepage (https://bodemenwaterflevoland.nl/) staan een aantal berichten met afbeeldingen erbij met 'Lees meer' links ('Praktijkmiddag spuittechniek... etc'). Bij deze berichten staat de bijbehorende afbeelding telkens boven de kop.
  • gevolg: Dit is geen logische volgorde. Voorleessoftware voor blinden volgt de broncode. Het lijkt voor blinden nu alsof het plaatje van 'De bezem erdoor...' bij het bericht 'Praktijkmiddag spuittechniek..' hoort.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier moet de leesvolgorde goed instellen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 4. 1.3.5 (= SC uit 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA])
  • Op pagina https://bodemenwaterflevoland.nl/contact/ staat een formulier. In dit formulier worden gegevens van de gebruiker verzameld. Het doel van de invoervelden moet dan programmatisch bepaald kunnen worden. Dit is nu niet het geval.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Een voordeel van dit autocomplete-attribuut is dat het formulier dan deels automatisch ingevuld kan worden. Dit kan van belang zijn voor mensen met een motorische beperking.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier moet het autocomplete-attribuut toevoegen aan de formulieren op de website.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 5. 1.4.1 (= SC uit 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A])
  • Op pagina https://bodemenwaterflevoland.nl/projecten/zicht-op-de-bodemstructuur/ staan links in de tekst ('fase A', 'fase B' etc). Deze links hebben een blauwe kleur. Kleur mag niet als enige middel gebruikt worden om informatie over te brengen, omdat dit een probleem kan opleveren voor kleurenblinden.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Kleurenblinden begrijpen de tekst misschien niet goed.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Een oplossing is om deze links, naast de kleur, ook een onderstreep te geven. Deze blauwe links hebben een contrast van 4,6:1 ten opzichte van de omringende tekst. Als de muis over een link gaat, komt er een onderstreep onder. Als de toetsenbordfocus op een link staat, komt er geen onderstreep onder. Als aan dit laatste wel ook voldaan wordt, is dat voldoende.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 6. 1.4.11 (= SC uit 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA])
  • Het kleurcontrast is onvoldoende.
  • oorzaak: Op meerdere pagina's staat aan de rechter kant een icoon van een envelop in het wit op een blauwe achtergrond. Het contrast van dit symbool ten opzichte van de achtergrond is 2,8:1. Dat is net te laag.
  • gevolg: Het contrast moet minstens 3:1 zijn om het symbool te kunnen onderscheiden.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Het aanpassen van het kleurcontrast door de leverancier.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 7. 1.4.12 (= SC uit 1.4.12 - Tekstspatiëring [niveau AA])
  • Als bovengenoemde stijlkenmerken worden toegepast op de homepage (https://bodemenwaterflevoland.nl/), valt de tekst bij het bericht 'Praktijkmiddag spuittechniek...' over elkaar heen. De kop valt over de paragraaf heen, waardoor het niet meer leesbaar is.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Zie beschrijving.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier van de website dient dit probleem op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 8. 1.4.13 (= SC uit 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA])
  • Niet alle content is met het toetsenbord te bereiken.
  • oorzaak: Op de onderzochte pagina's staat een hoofdmenu (zie bijvoorbeeld https://bodemenwaterflevoland.nl/). In dit menu zijn een aantal items met een submenu. Door met de muis over het item heen te gaan, wordt het submenu zichtbaar. Deze extra content moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan de eerste voorwaarde wordt nu niet voldaan.
  • gevolg: Het moet namelijk mogelijk zijn om deze extra content weer te laten verdwijnen, zonder de muis of toetsenbordfocus te hoeven verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld moeten kunnen met de Escape toets.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Op pagina https://bodemenwaterflevoland.nl/in-the-spotlight/video-in-gesprek-met-peter-kuipersmunneke/ kan dit bijvoorbeeld bij de content die verschijnt als de muis op de knop met het plusteken staat (bij de social media knoppen). De leverancier moet hiermee aan de slag.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 9. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
  • Het kleurcontrast is onvoldoende.
  • oorzaak: Op de onderzochte pagina's komt vaker de kleurcombinatie blauw en wit voor. Op de homepage (https://bodemenwaterflevoland.nl/) bijvoorbeeld de witte tekst 'Home' op de blauwe knop en de blauwe 'Lees meer' links op een witte achtergrond. Het contrast van deze tekst is 2,8:1.
  • gevolg: Het contrast moet minstens 4,5:1 zijn (voor kleinde tekst zoals deze), zodat slechtzienden het kunnen lezen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier van de website past het kleurcontrast op de juiste manier aan.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 10. 1.4.4 (= SC uit 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA])
  • De website is niet schaalbaar genoeg.
  • oorzaak: Op pagina https://bodemenwaterflevoland.nl/contact/ staat een link met de video 'Kuipers Munneke in gesprek', die op de pagina kan worden afgespeeld. Als er wordt ingezoomd met 200% bij een resolutie van 1024x768, is deze video niet meer zichtbaar. Dit is een verlies van content. Dit komt op meerdere pagina's voor.
  • gevolg: Verlies van content.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier past de schaalbaarheid van de website aan.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 11. 2.1.1 (= SC uit 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A])
  • Niet alle content is met het toetsenbord te bereiken.
  • oorzaak: Op de onderzochte pagina's staat een hoofdmenu (zie bijvoorbeeld https://bodemenwaterflevoland.nl/). In dit menu zijn een aantal items met een submenu. Door met de muis over het item heen te gaan, wordt het submenu zichtbaar. Dit is niet mogelijk met het toetsenbord.
  • gevolg: Deze items van het submenu kunnen nu dus niet met het toetsenbord bereikt en bediend worden. Dit is van belang voor onder andere blinden en mensen met een motorische beperking.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier dient dit probleem op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 12. 2.1.4 (= SC uit 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A])
  • Video's zijn niet goed te bedienen met hulpsoftware.
  • oorzaak: Op meerdere pagina's staat een video met Peter Kuipers Munneke. Deze video's zijn van YouTube. In deze mediaplayer kunnen sneltoetsen van leestekens gebruikt worden om de video te bedienen.
  • gevolg: Zo kan bijvoorbeeld 'm' voor mute gebruikt worden of 'k' voor pauze. Dit kan problemen opleveren met spraakbediening.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Het is mogelijk om de sneltoetsen uit te zetten. Dit kan door de parameter 'disablekb=1' toe te voegen aan de URL in het srcattribuut in het iframe-element van de video. De mediaplayer kan dan nog wel met het toetsenbord bediend worden.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 13. 2.2.2 (= SC uit 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A])
  • Bewegende beelden kunnen niet gepauzeerd worden.
  • oorzaak: Op de homepage (https://bodemenwaterflevoland.nl/) staat onder de grote foto met de tekst 'Actieplan Bodem & Water' een pijl naar beneden ('v'). Deze beweegt heen en weer. Het is niet mogelijk om deze beweging te pauzeren, stoppen of verbergen.
  • gevolg: Dit kan hinderlijk zijn, onder andere voor mensen met een cognitieve beperking. Zij kunnen afgeleid worden door de bewegende content.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier moet dit probleem oplossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 14. 2.4.1 (= SC uit 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A])
  • Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om blokken te omzeilen.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Dit is nodig voor onder andere mensen met een motorische beperking, die het toetsenbord gebruiken om op een pagina te navigeren.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Er kan door de leverancier een zogenaamde 'skiplink' gebouwd worden. Dit is de eerste link op de pagina, die verwijst naar de eerste unieke content op de pagina. Deze link mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de toetsenbordfocus er op staat. Op deze manier kan een gebruiker meteen naar de unieke inhoud en hoeft er niet elke keer door het menu genavigeerd te worden met de tabtoets.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 15. 2.4.2 (= SC uit 2.4.2 - Paginatitel [niveau A])
  • De paginatitels kloppen niet overal.
  • oorzaak: Pagina https://bodemenwaterflevoland.nl/in-the-spotlight/video-in-gesprek-met-peterkuipers-munneke/ heeft als titel 'Vader | Actieplan Bodem & Water'. Deze titel beschrijft deze pagina niet.
  • gevolg: Onbekend.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De paginatitels op de juiste manier aanpassen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 16. 2.4.7 (= SC uit 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA])
  • De toetsenbordfocus is niet overal zichtbaar.
  • oorzaak: Op de homepage (https://bodemenwaterflevoland.nl/) staat onderaan de pagina een blauwe balk met daarop de link 'neem contact op'. Het is niet zichtbaar als de toetsenbordfocus op deze link staat.
  • gevolg: De toetsenbordfocus moet zichtbaar zijn voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren, bijvoorbeeld omdat ze een motorische beperking hebben.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier gaat dit aanpassen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 17. 3.2.1 (= SC uit 3.2.1 - Bij focus [niveau A])
  • Op pagina https://bodemenwaterflevoland.nl/in-the-spotlight/video-in-gesprek-met-peterkuipers-munneke/ staat onderaan de pagina een 'Add this' knop. Als de toetsenbordfocus op deze knop staat, wordt de focus verplaatst. Dit komt doordat er met JavaScript een 'blur' op is gezet.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Dit is een contextwijziging die verwarrend kan zijn, bijvoorbeeld voor blinden. Zij weten dan niet waar de toetsenbordfocus gebleven is.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier moet dit oplossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 18. 3.3.2 (= SC uit 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A])
  • Er ontbreekt een beschrijving van verplicht veld bij een formulier.
  • oorzaak: Op pagina https://bodemenwaterflevoland.nl/contact/ staat een formulier. In dit formulier zijn alle velden verplicht. Deze zijn aangegeven met een sterretje, dat is goed. Er moet dan wel boven het formulier komen te staan dat een sterretje betekent dat deze velden verplicht zijn.
  • gevolg: Bezoekers begrijpen de betekenis van het sterretje mogelijk niet.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: In de beschrijving van het formulier toevoegen wat een sterretje betekent.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 19. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])
  • Iframe elementen hebben geen naam.
  • oorzaak: Op pagina https://bodemenwaterflevoland.nl/in-the-spotlight/video-in-gesprek-met-peterkuipers-munneke/ staan meedere video's. Deze video's staan in iframe-elementen. Deze iframe elementen hebben geen naam.
  • gevolg: Dit is nodig zodat hulpsoftware de naam van een element kan bepalen en deze bijvoorbeeld kan voorlezen aan blinden.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Dit kan opgelost worden door de leverancier een title-attribuut in het iframe-element te laten zetten met daarin de titel van de video.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid
  • onderzoeksdatum: 28-05-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

De website bodemenwaterflevoland.nl voldoet nog niet aan de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Deze website dient volgens het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid namelijk per 23 september 2020 aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. Zie hiervoor ook artikel 6, lid 2 van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij hebben reeds de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen alvast te bevorderen:

 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
Download

Quickscan bodemenwaterflevoland.nl door Cardan Technobility

pdf - 324,87 kB
Open de pdf