Toegankelijkheidsverklaring vacaturewebsite

Status toegankelijkheid https://flevoland.easycruit.com

Provincie Flevoland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 15-12-2022

Op deze pagina kunt u:

 • De volledige, officiële verklaring inzien;
 • Een toegankelijkheidsprobleem melden.

Status toegankelijkheidslabel van Vacatures bij provincie Flevoland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Verklaring

Provincie Flevoland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Vacatures bij provincie Flevoland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Flevoland is beschikbaar via de link https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Flevoland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Vacatures bij provincie Flevoland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Flevoland is gevorderd met de toegankelijkheid van Vacatures bij provincie Flevoland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Flevoland . Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met de afdeling Managementondersteuning via secretariaatMO@flevoland.nl of bel met 0320 - 265 265.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Provincie Flevoland

De website https://flevoland.easycruit.com voldoet nog niet aan de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Deze website dient volgens het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid namelijk per 23 september 2020 aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. Zie hiervoor ook artikel 6, lid 2 van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij hebben reeds de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen alvast te bevorderen:

 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Vacatures bij provincie Flevoland : voldoet gedeeltelijk

De website Vacatures bij provincie Flevoland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Flevoland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Flevoland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's van https://flevoland.easycruit.com/ staat linksonder een icoon om een pop-up met cookie instellingen te openen. In die pop-up staat twee keer het logo van “OneTrust” dat in beide gevallen geen (goed) tekstalternatief heeft.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/ staat een bannerafbeelding van het provinciehuis. Die afbeelding heeft met “Provincie Flevoland” geen goed tekstalternatief. Deze afbeelding is in de context van deze website beoordeeld als decoratief en moet daarom ook genegeerd worden door hulpsoftware. Deze afbeelding staat met verschillende onjuiste tekstalternatieven ook op andere pagina's zoals https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2951489/181769?iso=nl, https://flevoland.easycruit.com/vacancy/application/send/2951489/181769?iso=nl, https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2951489/181769/communicate en https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2900093/167097?iso=nl.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2951489/181769?iso=nl heeft het logo van de Provincie het tekstalternatief “Provincie Flevoland Strategie en Beleid”. Dat is geen goed tekstalternatief om het algemene logo van de provincie mee te beschrijven. Dit geldt ook voor dit logo op andere pagina's zoals https://flevoland.easycruit.com/vacancy/application/send/2951489/181769?iso=nl, https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2951489/181769/communicate en https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2939701/167123?iso=nl.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login/register?iso=nl worden groene vinkjes gebruikt om visueel duidelijk te maken dat aan een wachtwoordeis is voldaan. Dit afbeeldingen hebben geen tekstalternatief waardoor die informatie niet beschikbaar is voor gebruikers die deze afbeeldingen niet (goed) kunnen waarnemen.

  • Gevolg:

   Er worden geen goede tekstalternatieven geboden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt met ontwikkelaar en redactie opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/ staat onderaan de vetgedrukte tekst “Provincie Flevoland”. Het is niet toegestaan om een heel tekstblok zoals dat op te maken met strong, omdat dat element alleen bedoeld is om een deel van een tekst nadruk te geven. Daarnaast is het in dit geval zo dat de vetgedrukte tekst een relatie heeft met de onderstaande tekst, die relatie moet ook beschikbaar worden voor (gebruikers van) hulpsoftware. Het advies is dan ook om het strong-element te vervangen door een koptekst zoals een h2-element, visueel hoeft de opmaak van deze tekst niet aangepast te worden om te voldoen.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login/register?iso=nl staat onder de kop “Privacybeleid” de tekst “Privacystatement”. Die tweede tekst heeft door de visuele opmaak ook de functionaliteit van een kop gekregen. Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen. Een daarvan is om deze twee verschillende teksten te vervangen door de kop “Privacystatement”, omdat die tekst een betere relatie heeft met het onderstaande selectievakje “Privacy Statement accepteren”. In het “Privacystatement” zelf zijn teksten als “Wat doen we met je gegevens?” en “Welke gegevens verwerken wij?” onterecht alleen opgemaakt als gewone tekst, het gebruik van koppen wordt daar ook geadviseerd. In die tekst staan ook meerdere opsommingen zoals “voornaam;” tot en met “telefoonnummer;” die in de code niet zijn opgemaakt als lijst. Deze problemen komen ook voor op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/application/send/2951489/181769?iso=nl en op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/application/send/2939701/167123?iso=nl.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2951489/181769?iso=nl staat voor gebruikers van hulpsoftware onder de kop “Vacature delen op:” een element met het tekstalternatief “Vacature delen op Pinterest”. Onder de kop “Contactpersonen:” staan links naar contactformulieren. Daaronder staat een telefoonnummer dat voor bij de bovenstaande persoon hoort. Visueel is die relatie duidelijk, maar die relatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Onderaan is de tekst “Provincie Flevoland Strategie en Beleid” opgemaakt met strong op een manier die niet is toegestaan. Om dat op te lossen en om de relatie met de onderstaande tekst goed aan te geven is het advies om het strong-element te vervangen door een h2-element, net als op de homepage. Deze typen problemen komen ook voor op andere pagina's zoals https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2939701/167123?iso=nl en

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2939701/167123?iso=nl is de tekst “Als persoon ben jij:” opgemaakt met strong terwijl die tekst iets zegt over de onderstaande tekst. Ook voor deze tekst geldt dat het gebruik van strong niet de bedoeling is en om de visuele opmaak een effect te geven dat door hulpsoftware herkend kan worden is het advies om een koptekst te gebruiken. Onderaan deze pagina is een tekst opgemaakt als em-element. Dat element mag ook alleen gebruikt worden om een deel van een tekstblok nadruk te geven, doordat nu alle tekst in dit p-element nadruk heeft wordt dat afgekeurd.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2888817/181769?iso=nl is de kop “Als persoon ben jij:” ook helemaal opgemaakt met strong. Zoals eerder al aangegeven is het niet toegestaan om een hele tekst of kop op deze manier nadruk te geven. Het advies hier is om deze tekst alleen met h2 op te maken, zodat visueel deze kop ook weer gelijk wordt aan de overige koppen op deze pagina.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2900093/167097?iso=nl staat onder de kop “Wat ga je doen?” een lijst met daarin meerdere geneste lijsten. In dat deel van de content zijn geen lijsten in de code gebruikt om de relaties goed aan te geven. In de code staan er nu acht tekstblokken, de nummers en letters in de tekst zijn gedeeltelijk een alternatief, maar dat is niet voldoende voor alle informatie. Visueel vallen de onderdelen met de letters verder naar rechts, dat geeft visueel aan dat die onder het bovenstaande punt vallen. Die relaties zijn nu bijvoorbeeld niet beschikbaar voor hulpsoftware. Op deze pagina is de tekst “Als persoon ben jij:” ook weer niet goed opgemaakt met strong.

  • Gevolg:

   Er worden foutieve structuren gebruikt, waardoor de structuur niet meer juist is

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/ moet op de invoervelden “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord” autocomplete “username” en “current-password” gebruikt worden om te voldoen. Op pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login?iso=nl staan bovenaan twee invoervelden voor “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord” die moeten ook een autocomplete krijgen met de juiste waarde om te voldoen.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login/register?iso=nl moet ook autocomplete gebruikt gaan worden om te voldoen, daar gaat het om “username” en “new-password” op de eerste twee invoervelden. Het is niet vereist om het invoerveld “Wachtwoord herhalen” ook een autocomplete=“new-password” te geven, maar het advies is om dat wel te doen.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/application/send/2951489/181769?iso=nl wordt om een “Telefoon:” gevraagd, de waarde “home tel-local” voldoet niet omdat die het netnummer weg laat vallen. Gebruik hier de waarde “tel” of “tel-national”, de tekst “home” mag blijven staan, maar is niet vereist.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2951489/181769/communicate moeten de input-elementen “Naam” en “E-mailadres” een autocomplete krijgen om te voldoen. In dat geval gaat het om de waarden “name” en “email”.

  • Gevolg:

   Autoaanvullen werkt niet goed

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/ staat bij een breedte van 320 CSS-pixels de linktekst “Beleidsadviseur Verkeersmanagement (0,8-1,0 fte)” voor een deel buiten beeld. Er zijn voor dit probleem verschillende oplossingen, een daarvan is om het woord “Verkeersmanagement” te verdelen over meerdere regels als het woord niet in beeld past. Andere oplossingen zijn mogelijk. Het bijzondere is dat dit woord op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2902067/181769?iso=nl wel net in beeld past, die pagina voldoet daarom wel aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Het woord past net niet lekker op het scherm

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's van https://flevoland.easycruit.com/ staat linksonder een groen icoon in vorm van een koekje. Dat logo is een knop om de cookie instellingen aan te passen. Om die vorm te herkennen moet de witte lijn een contrast van minimaal 3,0:1 hebben met de groene achtergrond, dat contrast is nu 2,3:1.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2951489/181769?iso=nl staat de roze kop “Vacature delen op:” de interactieve icoontjes onder die kop moeten ook voldoende contrast hebben om te voldoen. De icoontjes van Twitter (2,8:1) en Whatsapp (2,3:1) voldoen niet. Dit komt ook voor op pagina's https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2939701/167123?iso=nl tot en met https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2900093/167097?iso=nl Op pagina https://flevoland.easycruit.com/ is op de links met de zichtbare tekst “Verder lezen” een aangepaste manier gebruikt om de toetsenbordfocus zichtbaar te maken. Die toetsenbordfocus moet een contrast van 3,0:1 om meer hebben om voldoende zichtbaar te zijn. De donkerblauwe focus heeft een contrast van 1,7:1 met de onderliggende lichtblauwe knop. Om visueel goed duidelijk te maken welk element focus heeft moet het contrast tussen de focusindicator en de achtergrond minimaal 3,0:1 zijn. Het is een optie om niet alleen de achtergrondkleur van deze link aan te passen als deze toetsenbordfocus krijgt.

  • Gevolg:

   Mensen met visuele beperking kunnen niet alle info goed waarnemen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/application/send/2951489/181769?iso=nl staat een scrollbare privacystatement. Die content is alleen volledig te lezen door muisgebruikers in een browser als Chrome. In die browser krijgt het scrollbare deel geen toetsenbordfocus. Dit probleem komt ook voor op https://flevoland.easycruit.com/vacancy/application/send/2939701/167123?iso=nl.

  • Gevolg:

   Mensen die enkel met een toetsenbord navigeren ondervinden problemen met het lezen van scrollable content

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's komt de toetsenbordfocus zichtbaar op de groene knop “Voorkeuren openen” linksonder. Het probleem is dat na die knop de toetsenbordfocus onzichtbaar op een knop met de class “ot-floating-button__close” komt. Die knop is niet verborgen voor toetsenbordgebruikers. Het is een optie om deze knop helemaal te verbergen met bijvoorbeeld display:none, maar andere oplossingen zijn mogelijk. https://flevoland.easycruit.com/

  • Gevolg:

   Knopfocus is niet juist

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat linksonder een groene knop met als de muis erop staat de tekst “Cookie-instellingen” ernaast. Doordat die tekst niet terugkomt in het aria-label van deze knop voldoet deze knop niet aan dit succescriterium. https://flevoland.easycruit.com/

  • Gevolg:

   Label komt niet overeen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/ staan meerdere parsefouten. Op regel 142 staat een extra aanhalingsteken aan het einde van een for-attribuut en op regel 324 staat een script-element na het sluiten van het html-element. Dat script-element veroorzaakt ook een parsefout.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login/register?iso=nl zijn niet alle ID’s uniek en staat ook een script-element na het sluiten van het html-element.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login?iso=nl wordt na het sluiten van het html-element op regel 159 op regel 161 een script-element geopend. Dit type probleem komt op alle pagina's voor en wordt hieronder niet verder genoemd, maar moet wel overal worden opgelost.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2951489/181769?iso=nl staat op regel 172 een a-element dat niet goed genest is, omdat voor de tag </a> de tag <span> in plaats van </span> staat. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2939701/167123?iso=nl, https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2888817/181769?iso=nl en dergelijke.

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/application/send/2951489/181769?iso=nl staat op regels 143 en 189. staat een losse eindtag. Op regel 174 staat een slash in de code, waar dat niet is toegestaan. Op regel 422 wordt het form-element gesloten terwijl niet alle openstaande elementen binnen dat formulier gesloten waren. Op regels 135, 137 en 188 worden div-elementen geopend die niet (goed) gesloten worden. Deze problemen komen ook voor op https://flevoland.easycruit.com/vacancy/application/send/2939701/167123?iso=nl.

  • Gevolg:

   Kan problemen opleveren bij ondersteunende software

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Helemaal onderaan alle pagina's staat een knop zonder naam. Het gaat om de knop met de class “ot-floating-button__close”. https://flevoland.easycruit.com/

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2951489/181769?iso=nl staat een a-element zonder href. Het gaat om een a-element onder de kop “Vacature delen op:” met de title “Vacature delen op Pinterest”. Het advies is om dit hele a-element te wissen of om deze te verbergen voor hulpsoftware met bijvoorbeeld display:none. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2939701/167123?iso=nl en https://flevoland.easycruit.com/vacancy/2888817/181769?iso=nl.

  • Gevolg:

   Ondersteunende software kan dit niet goed beoordelen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt wordt gedeeld met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login/register wordt role=”status” gebruikt in een poging om de van de wachtwoord voorwaarden aan gebruikers te presenteren. De huidige implementatie werkt alleen niet goed. De tekst waarvoor net een vinkje is komen te staan wordt netjes gepresenteerd, ook als het vinkje weer weg gaat als het wachtwoord wordt aangepast. Dat lijkt voldoende te zijn, maar, bij het invoeren van voldoende tekens de tekst “Minimaal 8 tekens” presenteren maakt niet duidelijk dat er net aan deze voorwaarde is voldaan en dat is net wel de bedoeling. Door de afbeeldingen een goed inhoudelijk tekstalternatief te geven kan dit probleem worden opgelost. Het herladen van de pagina zoals gebeurd na het activeren van de knop “Volgende” zorgt ervoor dat die interactie niet aan dit succescriterium hoeft te voldoen.

  • Gevolg:

   De fout feedback is niet juist.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgenomen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Flevoland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan. Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Links naar bronnen

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

Download

Quickscan vacaturewebsite door Cardan Technobility

pdf - 598,66 kB
Open de pdf