Toegankelijkheidsverklaring vacaturewebsite

Provincie Flevoland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de vacaturewebsite bij provincie Flevoland die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De links waarop de inhoud van de website Vacatures bij provincie Flevoland te vinden is: https://flevoland.easycruit.com. Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Provincie Flevoland is beschikbaar via de volgende link: https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus

Provincie Flevoland verklaart dat de vacaturewebsite gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. Zie onder het kopje 'toelichting op de nalevingsstatus' voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van provincie Flevoland: algemeen directeur Tjeerd van der Wal. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18 september 2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met de afdeling Managementondersteuning via secretariaatMO@flevoland.nl of bel met 0320 - 265 265. Wat u van ons kunt verwachten:

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd. De vacaturewebsite van provincie Flevoland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Flevoland dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A])
  • Twee afbeeldingen op de website hebben hetzelfde tekstalternatief.
  • oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • gevolg: De hulpsoftware leest twee keer hetzelfde tekstalternatief voor.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De ontwikkelaar van de website past de tekstalternatieven aan zodat ze niet meer hetzelfde zijn.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
  • Tekst op een vacaturepagina is niet goed opgemaakt.
  • oorzaak: De koppen en de lijsten zijn niet goed opgemaakt.
  • gevolg: Hulpsoftware kan de pagina niet goed (voor)lezen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Redactie maakt de teksten goed op.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-10-2019
 3. 1.3.5 (= SC uit 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA])
  • Invoervelden worden niet herkend door hulpsoftware.
  • oorzaak: Het attribuut "complete" is niet toegepast.
  • gevolg: Hulpsoftware kan de invoervelden nu niet automatisch aanvullen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De ontwikkelaar van de website voegt het attribuut op de juiste manier toe.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 4. 1.4.1 (= SC uit 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A])
  • Op de website kunnen foutmeldingen in beeld komen bij het niet (goed) invullen van de velden 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord'. Deze meldingen zijn rood van kleur om aan te geven dat het foutmeldingen zijn. Doordat de tekst niet voldoet aan succescriterium 3.3.1 Fout identificatie, is kleur de enige manier waarop duidelijk wordt gemaakt dat het hier om foutmeldingen gaat.
  • oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • gevolg: Bezoekers die bijvoorbeeld kleurenblind zijn, herkennen de foutmeldingen mogelijk niet.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De ontwikkelaar van de website gaat met deze foutmeldingen aan de slag.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 20-09-2020
 5. 1.4.11 (= SC uit 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA])
  • Het kleurcontrast is onvoldoende.
  • oorzaak: Op de pagina's https://flevoland.easycruit.com, https://flevoland.easycruit.com/career-center/login#cc-recover en https://flevoland.easycruit.com/career-center/login/register? iso=nl staan invoervelden voor tekst. Deze invoervelden veranderen van kleur als de focus in dit veld komt. Het contrast tussen (de rand van) het invoerveld en de achtergrond moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit contrast is op dit moment 1,9:1.
  • gevolg: Bezoekers die bijvoorbeeld kleurenblind zijn, kunnen de website mogelijk niet goed gebruiken.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De ontwikkelaar van de website past het kleurcontrast aan.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 6. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
  • Het kleurcontrast is onvoldoende.
  • oorzaak: Op meerdere pagina's komt de link 'Terug naar boven' in beeld. Deze link heeft een contrast van 2,3 met de blauwe achtergrond. Op de pagina's https://flevoland.easycruit.com en https://flevoland.easycruit.com/career-center/login/register?iso=nl is gebruikgemaakt van rode tekst. Op de homepage gaat het om de foutmeldingen en op de aanmeldpagina gaat het om de rode asterisk achter het label 'Privacy Statement accepteren?'. Deze hebben een contrast van 4,0:1. Op de pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login/register?iso=nl staan wachtwoordvoorwaarden naast de invoervelden. Deze voorwaarden veranderen van kleur als eraan voldaan is. De groene achtergrond heeft een contrast van 3,1:1 met de witte tekst.
  • gevolg: Bezoekers die bijvoorbeeld kleurenblind zijn, kunnen de website mogelijk niet goed gebruiken.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De ontwikkelaar van de website past het kleurcontrast aan.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 7. 2.4.2 (= SC uit 2.4.2 - Paginatitel [niveau A])
  • De paginatitel op https://flevoland.easycruit.com/career-center/login#cc-recover is niet juist.
  • oorzaak: De pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login#cc-recover heeft de paginatitel 'Provincie Flevoland – Login'. Deze pagina wordt gebruikt om een vergeten wachtwoord weer op te vragen. Login is alleen mogelijk op de homepage.
  • gevolg: Bezoekers kunnen de website mogelijk niet goed gebruiken.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De ontwikkelaar van de website past de paginatitel uit.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 8. 2.4.5 (= SC uit 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA])
  • Er is niet op elke pagina een link naar de homepage aanwezig.
  • oorzaak: Op dit moment is het mogelijk om naar alle pagina's te navigeren door links te volgen. Een tweede manier is linken naar alle pagina's vanaf de homepage, met als voorwaarde dat op elk van deze pagina's een link naar de homepage staat, Dit is niet het geval voor de pagina's https://flevoland.easycruit.com/career-center/login#cc-recover en https://flevoland.easycruit.com/career-center/login/register?iso=nl.
  • gevolg: Bezoekers kunnen mogelijk niet goed terugkeren naar de homepage.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De ontwikkelaar van de website plaatst op elke website, bijvoorbeeld achter het logo linksbovenin, een link die naar https://flevoland.easycruit.com leidt.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 9. 3.3.1 (= SC uit 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A])
  • Diverse foutmeldingen worden niet goed weergegeven op de website.
  • oorzaak: Op de pagina https://flevoland.easycruit.com zijn er drie verschillende foutmeldingen mogelijk. 'Gebruikersnaam is verplicht om in te loggen', 'Wachtwoord is verplicht' en 'Login niet succesvol'. De eerste twee foutmeldingen zijn niet goed omdat deze niet aangeven dat er iets fout is gegaan. De teksten hadden er ook van te voren kunnen staan als instructie. De tweede foutmelding komt niet in beeld als 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' beide niet zijn ingevuld. De derde foutmelding 'Login niet succesvol' geeft niet aan waar de fout zit, de velden met invoerfouten worden niet geïdentificeerd. Het invoeren van een ongeldige waarde in 'E-mail' op de pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login#cc-recover heeft tot gevolg dat de eventueel geldige invoer bij 'Gebruikersnaam' ook wordt gewist, dit is niet toegestaan. Het leeg maken van velden met invoerfouten is wel toegestaan, het leeg maken van velden als 'Wachtwoord' is ook toegestaan. Op de pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login/register?iso=nl staat een formulier waarvan de knop 'Volgende' pas beschikbaar wordt als alle velden correct zijn ingevuld. Dit betekend dat er automatisch invoerfouten ontdekt worden (er is nog niet voldaan aan de voorwaarden om de knop 'Volgende' blauw te maken). Deze invoerfouten moeten geïdentificeerd worden en als tekst aan de gebruiker meegedeeld worden.
  • gevolg: Bezoekers begrijpen of zien de foutmeldingen mogelijk niet.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De ontwikkelaar van de website gaat dit probleem oplossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 10. 3.3.2 (= SC uit 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A])
  • De invoervelden hebben placeholdersteksten in plaats van labels.
  • oorzaak: De invoervelden voor tekst op deze site hebben geen labels, maar placeholderteksten. Het probleem is dat een placeholder tijdens het invullen van een veld niet meer zichtbaar is. Dit probleem komt voor op alle pagina's met invoervelden voor tekst. https://flevoland.easycruit.com Op de pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login/register?iso=nl staan vier verplichte velden. 'Gebruikersnaam', 'Wachtwoord', 'Wachtwoord herhalen' en 'Privacy Statement accepteren?' zijn allemaal verplicht. Dit is niet aangegeven. De betekenis van de rode asterisk naast het label 'Privacy Statement accepteren?' is niet van te voren duidelijk.
  • gevolg: Bezoekers kunnen de invoervelden mogelijk niet gebruiken.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De ontwikkelaar van de website vervangt de placeholderteksten door labels.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 11. 3.3.3 (= SC uit 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA])
  • De foutsuggestie is niet voldoende bij het invullen van een e-mailadres.
  • oorzaak: Op de pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login#cc-recover staat een invoer voor e-mail. De foutmelding '- E-mailadres niet geldig' heeft een foutsuggestie nodig.
  • gevolg: De bezoeker kan zijn of haar e-mailadres mogelijk niet invullen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Het toevoegen van een voorbeeld van een correct geformatteerd e-mailadres: bijvoorbeeld 'naam@domein.nl' is een oplossing. De ontwikkelaar van de website gaat hiermee aan de slag.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 12. 4.1.1 (= SC uit 4.1.1 - Parsen [niveau A])
  • Op de pagina's zijn een scriptelement en een div-element niet goed afgesloten.
  • oorzaak: Op elke pagina staat een 'Error Stray start tag script'. Het gaat hier om een niet correct gesloten script element. Op de pagina https://flevoland.easycruit.com/career-center/login staat een 'Error Stray end tag div'. Er staat hier een losse eindtag van een div element terwijl er daar geen div-element open stond.
  • gevolg: De code van de website klopt niet volgens de toegankelijkheidseisen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De ontwikkelaar van de website gaat de code kloppend maken.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 13. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])
  • Alle velden van het type <input type="text"> hebben geen naam die door software bepaald kan worden.
  • oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • gevolg: Hulpsoftware kan de invoervelden niet goed (voor)lezen.
  • alternatief: Bezoekers van de website kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting.
  • maatregel: De ontwikkelaar van de website gaat dit probleem oplossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 14. 4.1.3 (= SC uit 4.1.3 - Statusmeldingen [niveau AA])
  • Op de pagina https://flevoland.easycruit.com wordt de statusverandering door foutmeldingen niet overgebracht. Dit probleem geldt ook voor de foutmeldingen op de pagina's https://flevoland.easycruit.com/career-center/login#cc-recover en https://flevoland.easycruit.com/career-center/login/register?iso=nl.
  • oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • gevolg: Foutmeldingen worden niet overgebracht.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De foutmelding moet een aanvullende eigenschap krijgen. Dit kan door aan de code van de foutmelding het attribuut role="alert" toe te voegen. De ontwikkelaar van de website dient dit op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid
  • onderzoeksdatum: 06-06-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

De vacaturewebsite voldoet nog niet aan de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Deze website dient volgens het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid namelijk per 23 september 2020 aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. Zie hiervoor ook artikel 6, lid 2 van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij hebben reeds de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen alvast te bevorderen:

 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
Download

Quickscan vacaturewebsite door Cardan Technobility

pdf - 598,66 kB
Open de pdf