Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2023

Op 22 maart 2022 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2023 vastgesteld.

Toelichting

In het Natuurbeheerplan beschrijft de provincie de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor het beheer van natuurgebieden en landschapselementen en voor het agrarische natuurbeheer inclusief groenblauwe diensten. Het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2023 bestaat uit twee delen. Het deel doelen & criteria en de digitale kaarten te raadplegen op natuurbeheerplan.flevoland.nl. Het ontwerp Natuurbeheerplan is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het vorige Natuurbeheerplan (2022). De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • De natuurbeheertypenkaart is geactualiseerd;
  • De terreinen van Natuurmonumenten zijn aangepast aan de actuele natuurbeheertypen.
  • De terreinen van Stichting Flevolandschap zijn aangepast aan de actuele natuurbeheertypen.
  • De ambitiekaart is geactualiseerd;
  • De actuele ambities van Stichting Flevolandschap zijn op kaart gezet.
  • De criteria, doelsoorten en zoekgebieden Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zijn aangepast n.a.v. het vernieuwde stelsel onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid – Nationaal Strategisch Plan met ingang van 2023.

Het Natuurbeheerplan verandert niets aan de planologische status van de gebieden. Agrariërs en andere beheerders van de aangewezen gebieden kiezen zelf of ze gebruik willen maken van de subsidieregeling.

Ter visie

Het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2023 kan vanaf 28 maart tot en met 9 mei 2022 door een ieder worden ingezien. Mocht u prijs stellen op toezending van de fysieke documenten dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Strategie en Beleid telefonisch bereikbaar via 0320-265481.

Zienswijzen

Belanghebbenden worden tot en met 9 mei 2022 in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2023 in te dienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor het mondeling indienen van een zienswijze.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over het Natuurbeheerplan kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland, telefoonnummer 0320-265481.

Download

Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2023

PDF - 2,71 MB
Open de PDF