Ontwerp Waterprogramma

De aanwezigheid van schoon en voldoende water lijkt zo vanzelfsprekend. Het stroomt uit de kraan als we dat willen, de agrariërs sproeien het gewas als het nodig is en op een zomerse dag nemen we een duik bij een van de zwemwaterlocaties. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Soms is er teveel water als het hard regent, of te weinig water bij warmte en droogte. Of de kwaliteit van het water is niet voldoende. In Flevoland is en blijft waterveiligheid ook altijd een aandachtspunt. Als we naar de toekomst kijken zijn er steeds meer uitdagingen. Hoe zorgen we in 2100 voor voldoende drinkwater? Hoe gaan we om met klimaatverandering? En wat gebeurt er
met de waterkwaliteit?

Over het ontwerp Waterprogramma

In het ontwerp Waterprogramma staat de visie en het beleid van de provincie voor het regionale watersysteem. Het beschrijft de uitdagingen die op ons afkomen en de richting voor de oplossingen. Bij deze oplossingen wordt nauw samengewerkt met de andere partijen die een rol hebben bij het waterbeheer in Flevoland. In het ontwerp Waterprogramma staan de maatregelen beschreven waar de provincie een trekkende rol heeft. Onderdeel van het Waterprogramma is de Kaderrichtlijn Water. Deze Europese richtlijn heeft als doel de waterkwaliteit in heel Europa te verbeteren. De geactualiseerde doelen en maatregelen voor Flevoland zijn opgenomen in uniforme factsheets en te raadplegen via het onderstaande loket. Ook de maatregelen van Waterschap Zuiderzeeland zijn hierin opgenomen. Normaal gesproken worden deze via het ontwerp-Waterbeheerprogramma van het waterschap ter inzage gelegd. Het Waterbeheerprogramma is echter nog niet af vandaar dat het waterschap de KRW-maatregelen op deze manier alvast ter inzage legt. De KRW-achtergronddocumenten zijn te raadplegen via: www2.zuiderzeeland.nl/data/rapportages/SGBP3. Inspraakreacties op de KRW-maatregelen kunnen aan de provincie worden gericht. De provincie stuurt de reacties over de maatregelen van het waterschap door.

Ter inzage

Het ontwerp van het Waterprogramma is met ingang van donderdag 15 april 2021 tot en met woensdag 26 mei 2021 voor een ieder toegankelijk via deze webpagina en in de viewer van www.ruimtelijkeplannen.nl op plannummer NL.IMRO.9924. WaterprogrammaFL-ON01. Gegeven de huidige maatregelen en de risico’s ten aanzien van het COVID-19 virus, wordt op dit moment afgezien van de gebruikelijke fysieke terinzagelegging van de ontwerpstukken op het provinciehuis en de gemeentehuizen. Kunt u de ontwerpstukken niet digitaal raadplagen dan kunt u een papieren versie opvragen.

Zienswijzen

Tot en met woensdag 26 mei 2021 kan iedereen een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verzonden aan provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van ‘ontwerp Waterprogramma’. U kunt ook per e-mail reageren via info@flevoland.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp Waterprogramma’. Alle ingediende zienswijzen dienen voorzien te zijn van datum, naam en adresgegevens. Wilt u nadere informatie over het Waterprogramma? Stuur dan een mail naar beleidsondersteuningSENB@flevoland.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via 0320 - 265 265. Ontvangen zienswijzen worden verzameld en krijgen antwoord via een ‘reactienota’. Deze reactienota wordt per post verzonden aan degenen die zienswijzen hebben ingediend.

Download

Open het ontwerp Waterprogamma

PDF - 4.03 MB
Open de PDF
Download

Open de bijlagen bij het ontwerp Waterprogamma

PDF - 6.15 MB
Open de PDF