Aanpak Stikstof

Flevoland moet de uitstoot van stikstof terugdringen. Daar hebben we iedereen voor nodig; alleen dan kan de provincie blijven ontwikkelen en de natuur in Nederland herstellen. Sommige natuurgebieden zijn beschadigd doordat er teveel stikstof terecht komt. De enige manier om de natuur te laten herstellen is door minder stikstof te uit te stoten. De Aanpak Stikstof in Flevoland (pdf, 2 MB) bevat kaders om structureel stikstofuitstoot te verminderen. Ondernemers, gemeenten, waterschap en provincie leveren hier een bijdrage aan door duurzamer en innovatiever te werken. Zo kunnen er weer vergunningen verleend worden voor de bouw van huizen, uitbreiding van bedrijven en belangrijke economische projecten voor Flevoland, zonder dat kwetsbare natuur daaronder lijdt.

Stikstof, natuur en bedrijven

Het zijn specifieke Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor teveel stikstof. Bijzondere, beschermde planten komen hierdoor in de verdrukking, waardoor de biodiversiteit in deze gebieden achteruit gaat. De Raad van State oordeelde in 2019 dat bedrijven en ondernemers pas een natuurvergunning mogen krijgen, wanneer gegarandeerd is dat de toename van hun uitstoot geen schadelijke effecten op deze Natura 200-gebieden heeft. Vaak zal dit betekenen dat bedrijven hun stikstofuitstoot moeten beperken tot 0, of door het opkopen van ‘stikstofrechten’ van een andere ondernemer. We spreken dan over intern of extern salderen.

Minder stikstof in natuur wettelijk vastgelegd

Er zal landelijk structureel minder stikstof uitgestoten moeten worden. Dat staat wettelijk vast in de landelijke doelstelling: In 2025 wordt 40% van de kwetsbare natuur niet meer boven de kritische waarde belast. In 2030 geldt dat voor de helft van de kwetsbare natuur en in 2035 wordt 74% van de specifieke Natura 2000-gebieden niet méér door stikstof belast dan wat de biodiversiteit aan kan. Daarvoor is het nodig dat we met z’n allen de helft minder stikstof produceren dan nu.

Stikstof in Flevoland

Wat de Flevolandse situatie bijzonder maakt, is dat we geen eigen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden hebben. Vanuit Flevoland veroorzaken we echter wel een deel van de stikstofneerslag die in natuurgebieden buiten Flevoland terecht komt. Het gaat vooral om neerslag op de Veluwe en Rijntakken (Gelderland), de Wieden en Weerribben (Overijssel), Rottige Meenthe & Brandemeer (Friesland) en het Naardermeer (Noord-Holland). Omdat we wat verder van de stikstofgevoelige gebieden af liggen, heeft Flevoland een minder groot effect op de natuur. Maar aan de andere kant zijn er ook minder mogelijkheden om de effecten van stikstofdepositie te verminderen.  We kunnen bijvoorbeeld in de stikstofgevoelige gebieden zelf geen natuurherstelmaatregelen treffen en een bedrijf in Flevoland verplaatsen dat toch al op grote afstand zit van het stikstofgevoelige gebied is meestal minder effectief. We zijn daarom op zoek naar structurele maatregelen om economische ontwikkelingen in Flevoland mogelijk te maken en de stikstofuitstoot te reduceren. Hoe we daaraan werken? Dat staat in de Flevolandse aanpak stikstof.

Aanmelden voor de nieuwsbrief landelijk gebied

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven