Subsidiemogelijkheden

Wanneer weten jullie meer over subsidiemogelijkheden voor investeringen om de stikstofuitstoot terug te brengen?

In 2021 is de scope van de nieuwste POP3-subsidieronde zodanig uitgebreid dat mogelijke investeringen die (ook) stikstofemissies verminderen nadrukkelijker in beeld zijn gebracht. Hierbij zijn meevangkansen (emissiereductie effecten van andere innovaties en investeringen) in het evaluatiekader benoemd en meegewogen. Hiernaast zijn ondernemers in december op de hoogte gebracht van nieuwe nationale subsidierondes (onder andere het Corona-herstelfonds) en is contact geweest met beheerders van subsidieprogramma’s (IDL, RVO). Er is een innovatie voor het terugbrengen van ammoniakemissies goedgekeurd (stikstofstripper die ammoniak zuivert van digestaat afkomstig van mestvergisters). Recent zijn de meest veelbelovende (nieuwe) innovaties voor het reduceren van emissies uit stallen en velden in kaart gebracht en geëvalueerd. Er wordt momenteel gewerkt aan een breed instrumentarium, met onder andere subsidies voor innovaties, opkoop en verplaatsingen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande subsidieregelingen van het Rijk en de Europese Commissie, terwijl hiaten en speerpunten kunnen worden aangevuld vanuit provinciale middelen met een eigen subsidieverordening. Deze wordt in de loop van 2022/2023 verwacht. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief landelijk gebied

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven