Gebiedsproces Noordoostpolder

Stikstofbijdrage omlaag in Weerribben en Wieden

De Flevolandse bijdrage in de neerslag van stikstof in dichtbijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden moet worden teruggebracht. De Flevolandse aanpak (pdf, 2.3 MB) is gebaseerd op de landelijke opgave. Dit willen we bereiken door een reductie van de uitstoot van ammoniak in het deel van de Noordoostpolder dat grenst aan de Weerribben en Wieden in combinatie met een beperktere vermindering van de uitstoot bij de bedrijven in de rest van de provincie. We halen hiermee de doelstelling, omdat de Weerribben Wieden ten opzichte van de andere Natura 2000 het dichtstbij liggen. De streefpercentages in de oostrand van de Noordoostpolder zijn een daling van 50 tot 70% voor de uitstoot uit stallen en 20% voor veldemissies.

In de rest van de provincie is het streefpercentage voor stallen en veldemissies een reductie van 20%. Dit zal in de gesprekken verder per bedrijf worden bekeken. Zo is er een andere opgave voor akkerbouwers (20%) dan voor bedrijven voor veeteelt. Ook zal er voor bedrijven waar al investeringen zijn gedaan voor reductie van stikstof een lagere opgave gelden.

Nieuw evenwicht

In de gebiedsgerichte aanpak gaat het om het vinden van een nieuwe balans tussen ecologie en economie, waarbij het terugdringen van (de effecten van) stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden een randvoorwaarde is. Hierbij kijken we vooral naar knelpunten, kansen en maatregelen op gebiedsniveau.

Uit eerdere gesprekken met agrarische en niet-agrarische bedrijven blijkt dat de voorkeur uitgaat naar een aanpak die zowel voor de Weerribben en Wieden als voor de bedrijven in Flevoland effectief is. Een nieuw evenwicht is van belang. We willen dat economische ontwikkelingen doorgang vinden en tevens de landbouw duurzaam toekomstperspectief bieden. Dit perspectief ontstaat in samenspraak met de partners van de provincie: gemeenten, bedrijfsleven, agrarische ondernemers, belangen- en natuurorganisaties.

Mogelijkheden verkennen in het gebiedsproces en gebiedsplan

Naast de bijeenkomsten voeren we gesprekken met deze agrarische ondernemers in de noordoostelijke rand van de Noordoostpolder. We willen met elkaar de mogelijkheden verkennen van bijvoorbeeld innovatieve maatregelen om de doelstellingen te halen. De financiering vanuit het Rijk is hierbij van belang. Dat hebben we nog niet en het is daarom nodig om tijdig een gebiedsplan gereed te hebben. In dat geval kan de financiering van het maatregelenpakket bij het Rijk worden aangevraagd. Dit gebiedsplan geven we een breder karakter, we kijken ook naar kansen en doelen voor (onder meer) klimaat, natuur en water en naar op welke thema’s we samen met de ondernemers en bewoners aan een goed perspectief voor de landbouw en de leefbaarheid van het gebied kunnen werken. Dit willen we zelf, maar het is ook een voorwaarde voor de financiering door de overheid.

Deel uw aanpak

Heeft u al iets gedaan om in uw bedrijf de stikstofuitstoot of -depositie te verminderen? Of weet u van een innovatie die u graag wilt delen? We nemen de tip graag op in het overzicht. Misschien wilt u wel meer vertellen over uw ervaring op het stikstofplatform? Neem dan contact op met stikstof@flevoland.nl.

Download

Tussenrapportage Gebiedsproces Stikstof Oostrand Noordoostpolder

pdf - 10,71 MB
Open de pdf
Download

Download de presentatie van de bijeenkomst van 17 mei 2022

pdf - 4,82 MB
Open de pdf

Aanmeldformulier voor maatwerkgesprekken

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht in te vullen