Wat de provincie doet

De provincie heeft kaders en doelstellingen opgesteld om de stikstofuitstoot structureel te verminderen. Deze staan beschreven in de Flevolandse Aanpak Stikstof.

Korte termijn

De Flevolandse Aanpak Stikstof kent een aantal kortetermijnacties, zoals extern salderen en het inrichten van een interprovinciale stikstofbank. Deze zijn bedoeld om ontwikkelingen mogelijk te maken. Dat betekent dat er weer vergunningen verleend kunnen worden voor de bouw van huizen, uitbreiding van bedrijven en belangrijke economische projecten voor Flevoland (bijvoorbeeld het MITC, de MSNF of de Floriade), zonder dat kwetsbare natuur daaronder lijdt. Ook maken we ons sterk om zo snel mogelijk ruimte beschikbaar te maken om zogenaamde PAS-melders van een vergunning te voorzien. Dit zijn bedrijven die ten tijde van de Programmatische Aanpak Stikstof (tot 2019) geen vergunning nodig hadden, maar alleen een melding voor hun bedrijfsmatige activiteiten hoefden te doen. Nu hebben zij wel een vergunning nodig en is het Rijk aan zet om hier stikstofruimte voor vrij te spelen. Flevoland ondersteunt deze PAS-melders met advies en – zodra dat kan – vergunningverlening.

Lange termijn

Daarnaast werken we aan langetermijnoplossingen om de stikstofoverlast op de natuur in 2035 fors te beperken, met zo’n 74%. Daarvoor is het nodig om nu acties te ondernemen die op termijn resultaat gaan opleveren. Dat doen we bijvoorbeeld via een gebiedsgerichte aanpak. Met zo’n gebiedsgerichte aanpak nemen we als eerste maatregelen in de gebieden die dichtbij Natura-2000 gebieden liggen, en daarom het effectiefst zijn. We starten een aantal gebiedsprocessen en er komen daarnaast vier thematafels waar we met ondernemers en experts bespreken wat de juiste maatregelen zijn om te nemen in een specifieke sector. De thema’s zijn: veeteelt, akkerbouw, grond en bouw. We vragen ondernemers om actief kansen te zoeken en te verzilveren voor verduurzaming van hun bedrijf. De provincie wil hen helpen met kennis, (subsidie)regelingen en waar mogelijk regelruimte.

Samenwerken met andere provincies

Hoewel iedere provincie eigen beleid en ambities heeft, trekken we als provincies wel samen op. Daardoor kunnen we efficiëntere maatregelen nemen en van elkaar leren. Maar bovenal vinden we het belangrijk om als provincies één lijn te trekken in de wijze waarop we bijvoorbeeld omgaan met vergunningverlening en intern en extern salderen. Daardoor voorkomen we dat initiatiefnemers in meerdere provincies te maken krijgen met hele verschillende regels.

Wat doet het Rijk?

Naast de andere provincies is het Rijk een belangrijke partner: het Rijk is systeemverantwoordelijke voor de Nederlandse natuur. Dat wil zeggen: het Rijk moet ervoor zorgen dat we aan Europese verplichtingen voldoen. Daarnaast moeten heel veel maatregelen landelijk in wet- en regelgeving geregeld worden. Daarvoor heeft het Rijk een structurele Aanpak Stikstof opgesteld, met daarin veel maatregelen om stikstofoverlast te beperken en de natuur te versterken. Provincies geven deels uitvoering aan die maatregelen. Elke provincie heeft een gebiedsgerichte aanpak opgesteld, heeft nieuwe beleidsregels opgesteld die het mogelijk moeten maken weer vergunningen af te geven en werkt samen met het Rijk aan het legaliseren van de zogenoemde PAS-meldingen.