Wat de provincie doet

De kaders en doelstellingen om de stikstofuitstoot structureel te verminderen staan beschreven in de Flevolandse aanpak stikstof.

Ontwikkelingen mogelijk maken

In de Flevolandse aanpak stikstof worden een aantal acties beschreven die de provincie heeft gedaan om ontwikkelingen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld het inrichten van een interprovinciale stikstofbank. Deze zijn bedoeld om ontwikkelingen mogelijk te maken. Zodat er weer vergunningen verleend worden voor de bouw van huizen, uitbreiding van bedrijven en belangrijke economische projecten voor Flevoland (bijvoorbeeld het MITC, de MSNF of de Floriade), zonder dat kwetsbare natuur daaronder lijdt. Ook maken we ons sterk om ruimte beschikbaar te maken om PAS-melders van een vergunning te voorzien. Dit zijn bedrijven die ten tijde van de Programmatische Aanpak Stikstof (tot 2019) geen vergunning nodig hadden. Zij hoefden alleen een melding voor hun bedrijfsmatige activiteiten te doen. Nu hebben zij wel een vergunning nodig en is het Rijk aan zet om hier stikstofruimte voor vrij te spelen. Flevoland ondersteunt deze PAS-melders met advies en – zodra dat kan – vergunningverlening.

Langetermijnoplossingen

Daarnaast werken we aan langetermijnoplossingen om de stikstofoverlast op de natuur in 2035 met zo’n 74% te beperken. Daarvoor is het nodig om nu acties te ondernemen die op termijn resultaat gaan opleveren. Dat doen we bijvoorbeeld via de gebiedsgerichte aanpak. Met deze gebiedsgerichte aanpak nemen we als eerste maatregelen in de gebieden die dichtbij Natura-2000 gebieden liggen en daarom het effectiefst zijn. We zijn een gebiedsproces gestart, waar we met ondernemers en experts bespreken wat de juiste maatregelen zijn om te nemen in een specifieke sector. We hebben ondernemers gevraagd om actief kansen te zoeken en te verzilveren voor verduurzaming van hun bedrijf. De provincie wil hen helpen met kennis, (subsidie)regelingen en waar mogelijk regelruimte. Meer informatie leest vindt u onder Gebiedsproces Noordoostpolder.

Samenwerken met andere provincies

Omdat stikstof alle provincies aangaat, trekken we samen op. Daardoor kunnen we efficiëntere maatregelen nemen en van elkaar leren. Maar bovenal vinden we het belangrijk om als provincies één lijn te trekken in de wijze waarop we bijvoorbeeld omgaan met vergunningverlening en intern en extern salderen. Daardoor voorkomen we dat initiatiefnemers in meerdere provincies te maken krijgen met hele verschillende regels.

Wat doet het Rijk?

Naast de andere provincies is het Rijk een belangrijke partner: het Rijk is systeemverantwoordelijke voor de Nederlandse natuur. Dat wil zeggen: het Rijk moet ervoor zorgen dat we aan Europese verplichtingen voldoen. Daarnaast moeten heel veel maatregelen landelijk in wet- en regelgeving geregeld worden. Daartoe heeft het Rijk het Programma stikstofreductie en Natuurverbetering opgesteld, met daarin veel maatregelen om stikstofoverlast te beperken en de natuur te versterken. Provincies geven deels uitvoering aan die maatregelen. Elke provincie heeft een gebiedsgerichte aanpak opgesteld, heeft nieuwe beleidsregels opgesteld die het mogelijk moeten maken weer vergunningen af te geven en werkt samen met het Rijk aan het legaliseren van de zogenoemde PAS-meldingen.