Besluitenlijst 15 maart 2022

1. Voorlopig vaststellen Gebiedsagenda Ermelo, Harderwijk, Zeewolde

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

 1. De gebiedsagenda Ermelo, Harderwijk, Zeewolde voorlopig vast te stellen;
 2. Provinciale Staten met een mededeling hierover te informeren.

Samenvatting:

De colleges en gemeenteraden van de gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben recent de Gebiedsagenda Ermelo, Harderwijk en Zeewolde vastgesteld. Onze provincie en de provincie Gelderland zijn vanaf de start betrokken bij de totstandkoming van de gebiedsagenda. Door het voorlopig vaststellen van de gebiedsagenda erkennen we de meerwaarde ervan.

2. Statenvragen - DENK - bewakingscamera's

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van DENK over Bewakingscamera’s.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten. Samenvatting: Op 10 februari 2022 heeft DENK schriftelijke vragen gesteld over bewakingscamera’s. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 8 maart 2022.

3. Definitieve vaststelling Nadere regels duurzame inrichting Port of Urk

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

 1. De ‘Nadere regels Subsidiëring Toekomstbestendig Maritiem Cluster Urk – duurzame inrichting bedrijventerrein Port of Urk’ definitief vast te stellen.
 2. In te stemmen met bijgaande PS-mededeling.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de ‘Nadere regels Subsidiëring Toekomstbestendig Maritiem Cluster Urk – duurzame inrichting bedrijventerrein Port of Urk’ definitief vastgesteld. Deze nadere regels maken duidelijk onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd om het bedrijventerrein Port of Urk duurzaam in te richten.

4. Eindrapportage toezichthouder Batavialand

Portefeuillehouder:

Rijsberman, M.A.

Beslispunten:

 1. Kennis te nemen van de eindrapportage van de toezichthouder Batavialand.
 2. Provinciale Staten met een mededeling te informeren over het eindrapport van de toezichthouder Batavialand.
 3. Aan de heer Van Mil décharge te verlenen van zijn functie als toezichthouder.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de eindrapportage van de provinciale toezichthouder die in 2017 door Gedeputeerde Staten was aangesteld voor toezicht op stichting Erfgoedpark Batavialand. Dit rapport wordt gedeeld met Provinciale Staten. Voorts wordt de toezichthouder na vier jaren ontheven van zijn functie.

5. Mededeling feitenrelaas en mededeling met informatie n.a.v. interpellatiedebat 26 januari 2022

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

 1. In te stemmen met de mededeling over het feitenrelaas. 2. In te stemmen met de mededeling over het betrekken van PS bij een anterieure overeenkomst en mogelijkheden toepassing reactieve aanwijzing.

Samenvatting:

GS geven met deze mededeling invulling aan de motie die PS op 8 december 2021 hebben aangenomen inzake het opstellen van een feitenrelaas over datacenters. Tevens wordt met de mededeling nadere informatie verstrekt over het betrekken van Provinciale Staten bij een anterieure overeenkomst en de mogelijkheden voor toepassing van een reactieve aanwijzing. Daarmee wil GS de onduidelijkheden die hierover tijdens het interpellatiedebat op 26 januari 2022 bestonden, wegnemen.

6. Kennisnemen van overprogrammering Fonds Verstedelijking Almere

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

 1. Kennis te nemen dat het terugbrengen van de huidige overprogrammering van het Fonds Verstedelijking Almere niet haalbaar is waardoor vervroegd de financiële balans wordt opgemaakt, incl. een voorstel tot maatregelen.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten heeft kennis genomen dat het terugbrengen van de huidige overprogrammering van het Fonds Verstedelijking Almere niet haalbaar is door lagere grondopbrengsten Oosterwold en de hogere kosten van sleutelprojecten. In de komende weken wordt vervroegd een financiële balans opgemaakt, incl. een voorstel tot maatregelen.

7. Profiel Flevoland in de regio Zwolle

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

 1. In te stemmen met het document “profiel Flevoland in de regio Zwolle” als input voor de “Agenda Regio Zwolle (2023 - 2026)”.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op verzoek van de Regio Zwolle een profiel van Flevoland opgesteld, waarin wordt aan gegeven op welke terreinen de provincie Flevoland een bijdrage kan leveren de verdere ontwikkeling van een sterke Regio Zwolle.

8. Gewijzigd besluit op bezwaar Dierbaar Flevoland en Fauna4life m.b.t. Oostvaardersplassen Almeerse Poort (fase 1)

Portefeuillehouder:

Rijsberman, M.A.

Beslispunten:

 1. In te stemmen met het gewijzigde besluit op bezwaar tegen de vergunning Wnb voor de Oostvaardersplassen Almeerse Poort (fase 1).

Samenvatting:

Op 23 maart 2020 is aan de gemeente Almere vergunning verleend op grond van de Wet natuurbescherming voor het uitvoeren van een aantal vernattingsmaatregelen in het grazige deel van het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Tegen het genomen besluit op dit bezwaar is vervolgens beroep aangetekend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recent bepaald dat overheden inspraak moeten bieden voordat zij beslissen op een aanvraag voor een natuurvergunning. Dit is bij de verleende vergunning niet gebeurd. Om dit te repareren is een aantal weken geleden een ontwerpbesluit ter inzage gelegd waarin opnieuw op de aanvraag is beslist. Het definitieve besluit wordt nu verwerkt in een gewijzigd besluit op bezwaar.