Beleidsnota sport

Sport wordt steeds meer gezien als middel om andere doelen te bereiken. Mensen gaan sporten om fit te blijven, om af te vallen, voor het sociaal contact en integratie. Bedrijven introduceren bedrijfssport om hun werknemers fit te houden en zo het verzuim terug te dringen. Overheden zien sport steeds vaker als instrument bij de aanpak van maatschappelijke problemen. Sport en bewegen dragen ook bij aan de economische ontwikkeling.

Sportbeleid

Provinciale Staten hebben in november 2018 het sportbeleid 2018 – 2023 onder de titel 'Sportbeleid dat rendeert in Flevoland' uitgebracht: de herziene sportnota 2013 - 2019. Dit besluit is in overeenstemming met de ambities van het coalitieakkoord, waarin continuering van het succesvolle sportbeleid werd voorgesteld. De balans van dit sportbeleid wordt weergegeven in het digitaal sportmagazine Flevoland.

Download

Open de herziene sportnota 2013 - 2019

pdf - 1.70 MB
Open de pdf