Besluitenlijst 20 december 2022

1. Antwoorden statenvragen - JA21 - PAS melders verzoeken nieuwe natuur door natuurorganisaties

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 21 november 2022 over PAS melders verzoeken nieuwe natuur door natuurorganisaties.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 21 november 2022 heeft de Statenfractie van JA21 vragen gesteld over PAS melders verzoeken nieuwe natuur door natuurorganisaties. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 13 december 2022.

2. Toezichtregime gemeenten en GR-en (IBT) FT 2023-2026

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het repressief toezicht op basis van de begroting 2023 van de zes Flevolandse gemeenten en de drie gemeenschappelijke regelingen GGD, Veiligheidsregio en Werkvoorzieningsschap IJsselmeergroep te continueren en bijbehorende toezichtbrieven vast te stellen.
 2. Het vaststellen van het regime binnen het Interbestuurlijk Financieel Toezicht (IBT FT) van de gemeenten op basis van begroting 2023 conform de met de gemeenten (geactualiseerde) bestuursovereenkomst van 6 maart 2019.
 3. Provinciale Staten met bijgevoegde mededeling te informeren over het toegekende toezichtregime.

Samenvatting

GS stelt jaarlijks het (IBT) FT toezichtregime per gemeente en gemeenschappelijke regeling vast. Op basis van de begrotingen 2023 en jaarrekeningen 2021 heeft GS besloten dat het toezichtregime van alle zes de gemeenten en de drie gemeenschappelijke regelingen repressief zal zijn. Dat betekent dat er door GS geen goedkeuring vooraf hoeft plaats te vinden inzake eventuele begrotingswijzigingen.

3. Beantwoording Brief Stichting NewMob van 26 oktober 2022

Portefeuillehouder

Gaal. G. van en Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de Stichting NewMob met antwoorden op vragen over storten van vervuild slib en granuliet en rechtmatigheid van bebouwing op Marker Wadden.

Samenvatting

De Stichting NewMob heeft vragen gesteld over toepassing van vervuild slib en granuliet in Markermeer en de bebouwing op Marker Wadden. De provincie heeft aangegeven dat het voor beide onderwerpen niet het bevoegd gezag is en verwezen naar de juiste instanties. Daarbij heeft de provincie de stichting geattendeerd op eerdere beantwoording van vragen hierover van Provinciale Staten.

4. Jaarverantwoording Windesheim 2021

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de Jaarverantwoording Windesheim 2021.
 2. In te stemmen met de mededeling aan Provinciale Staten over de jaarverantwoording Windesheim 2021.

Samenvatting

In 2010 hebben het ministerie van OCW, de gemeenten Lelystad en Almere en de provincie Flevoland (de financiers) een bedrag van € 72 miljoen euro beschikbaar gesteld aan Windesheim (Zwolle) voor de opbouw van een brede hogeschool in Flevoland. Over de inzet van deze middelen zijn afspraken gemaakt. In 2019 zijn deze financieringsafspraken beëindigd en is afgesproken dat het restantbedrag ingezet moet worden voor de exploitatie van Windesheim Flevoland. Windesheim moet jaarlijks verantwoording afleggen over de inzet van dit restantbedrag. Het college van Gedeputeerde Staten heeft kennis genomen van de Jaarverantwoording 2021 van Windesheim en vastgesteld dat in 2021 middelen uit het restantbedrag ingezet zijn voor de exploitatie van Windesheim Flevoland. Daarmee heeft Windesheim voldaan aan de gemaakte afspraken.

5. Ramen budget energieweerbaarheid

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat:
  • De begrote lasten op begrotingsonderdeel 4.3.1 Krachtige Samenleving worden verhoogd met € 50.000 ten laste van het ongeoormerkte deel binnen de Brede Bestemmingsreserve
  • Hiermee uitvoering wordt gegeven aan het amendement van Provinciale Staten d.d. 10 november 2021
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten de middelen die Provinciale Staten middels een amendement beschikbaar heeft gesteld voor energieweerbaarheid op de begroting te zetten.

6. Vaststellen Subsidieplafond 2023 Nadere regels ‘Ondersteuning maatschappelijke initiatieven Oekraïense vluchtelingen’

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A. en Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Het subsidieplafond voor Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen’ voor 2023 vast te stellen op €100.000
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat:
  • De raming op de begrotingspost “Oekraïne noodfonds” wordt geactualiseerd, waarbij deze in 2022 wordt verlaagd met € 185.000 en in 2023 met hetzelfde bedrag wordt verhoogd
  • De bijbehorende mutatie in de Brede bestemmingsreserve wordt aangepast
  • Hiermee uitvoering wordt gegeven aan het amendement van Provinciale Staten van 13 juli 2022
 3. Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

Provinciale Staten hebben in 2022 budget voor het Oekraïne noodfonds ter beschikking gesteld. Gedeputeerde Staten besluiten om het resterende budget van 2022 ook in te zetten voor het Oekraïne Noodfonds in 2023. Ook stellen Gedeputeerde Staten het subsidieplafond voor de nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven Oekraïense vluchtelingen voor 2023 vast op €100.000.

7. Vertegenwoordiging en standpuntbepaling Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Afvalzorg 14 december 2022

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. Gedeputeerde Van Gaal ten behoeve van deze algemene vergadering als standpunt mee te geven dat de provincie als aandeelhouder van NV Afvalzorg Holding:
  • Instemt met de honorering van de Raad van Commissarissen
  • Kennisneemt van jaarplan en begroting 2023
  • Kenbaar maakt dat de provincie afziet van het recht een aanbeveling voor een nieuwe commissaris te doen
  • Instemt met het verlenen van de controle-opdracht voor de boekjaren 2023 t/m 2025 aan KPMG Accountants N.V.
 2. Geheimhouding op te leggen op de bij dit voorstel bijgevoegde agendastukken.

Samenvatting

NV Afvalzorg Holding beheert de stortplaatsen in Flevoland. De provincie is aandeelhouder van Afvalzorg. Gedeputeerde Van Gaal brengt op de halfjaarlijkse aandeelhoudersvergadering de standpunten in namens de provincie. Op de agenda staan de honorering van de Raad van Commissarissen, het jaarplan en de begroting 2023.

8. Openstellingsbesluit Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2023

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Op grond van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 een aanvraagperiode vast te stellen voor een gebiedsaanvraag Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van 15 december tot en met 31 december 2022.
 2. Voor de gebiedsaanvraag onder 1 het subsidieplafond vast te stellen op € 1.420.001,- per jaar voor de periode 2023 tot en met 2028 verdeeld over vijf plafonds.
 3.  Provinciale Staten via de bijgevoegde mededeling te informeren over dit besluit.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten dat in de periode 15 december tot en met 31 december 2022 een gebiedsaanvraag kan worden ingediend voor subsidie agrarisch natuuren landschapsbeheer. Een gebiedsaanvraag kan kunnen worden ingediend door een hiervoor gecertificeerd collectief binnen de regels van Subsidieverordening Natuur- Landschapsbeheer 2016.

9. Saneringsfonds Windpark Zeewolde

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat:
  • De van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontvangen specifieke uitkering van € 1.032.923 in het begrotingsjaar 2022 wordt als baat geraamd
  • Deze bijdrage beschikbaar wordt gesteld aan Windpark Zeewolde voor saneringsvergoeding
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging
 2. In te stemmen met de maximale vergoeding van € 1.032.923 uit het saneringsfonds aan Windpark Zeewolde voor de jaren 2020-2023 en dit bedrag in 2022 uit te betalen.
 3. Windpark Zeewolde over het besluit te informeren.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de gemandateerde begrotingswijziging over het beheer en uitvoering van het saneringsfonds in 2022 vastgesteld.

10. Verkenning uitstel saneringsopgave windmolens

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de tussentijdse resultaten van de verkenning uitstel saneringsopgave windmolens.
 2. In te stemmen met het voortzetten van de verkenning.
 3. Provinciale Staten over dit besluit te informeren.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn om oude windmolens langer door te laten draaien. Het huidige beleid zegt dat er alleen nieuwe windmolens ontwikkelt mogen worden als oude molens verwijderd worden (opschalen en saneren). De energiecrisis vraagt om een snellere omschakeling naar duurzame energie. De oude windmolens zouden hier een bijdrage aan kunnen leveren. De extra opbrengsten van het langer doordraaien moeten dan ten gunste komen van de inwoners van Flevoland. Voorwaarde voor dit alles is dat er voldoende draagvlak is onder de omwonenden van de windparken, de windparken zelf en bij Provinciale Staten.

11. Verzoek onttrekking reserve Informatievoorziening 2022

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de lasten voor IV-projecten.
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudend dat: aan de reserve informatievoorziening een bedrag van € 2,0 mln. wordt onttrokken.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten heeft besloten tot een onttrekking van € 2.000.000 aan de egalisatiereserve Informatievoorziening, ter dekking van de lasten voor Informatievoorzieningsprojecten in 2022.

Download

Besluitenlijst 20 december 2022

pdf - 127,47 kB
Open de pdf