Besluitenlijst 25 oktober 2022

1. Manifest Duurzame Digitalisering

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het Manifest Duurzame Digitalisering.
 2. Gedeputeerde Appelman te mandateren om het manifest te ondertekenen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten mee te doen met het Manifest Duurzame Digitalisering. De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering heeft samen met een aantal partners (Amsterdam Economic Board, Alliander, KPN) een Manifest Duurzame Digitalisering ontwikkeld. Digitalisering kan een belangrijke rol spelen om verduurzaming te versnellen. Zo levert digitalisering een fundamentele bijdrage aan digitale innovaties die de energietransitie ondersteunen. In het Manifest staan de eerste stappen om tot een gezamenlijke heldere nationale aanpak te komen. De partners bieden het manifest in het najaar van 2022 aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

2. Woo-verzoek inzake Datacenter Almere

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met gedeeltelijk toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet open overheid (Woo).
 2. De documenten gelijktijdig met het besluit per e-mail aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie over datacenter Almere, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens.

3. Antwoorden statenvragen - 50PLUS - Woekerwinsten "duurzame" energie

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van 50PLUS van 16 september 2022 over “Woekerwinsten “duurzame” energie”.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten.

Samenvatting

Op 16 september 2022 heeft 50PLUS schriftelijke vragen gesteld over ´Woekerwinsten “duurzame” energie”. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 11 oktober 2022.

4. Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2021

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Het Jaaroverzicht Interbestuurlijk Toezicht 2021 vast te stellen.
 2. In te stemmen met de bijgevoegde mededeling aan Provinciale Staten.
 3. De gemeenten hierover schriftelijk te informeren.

Samenvatting

Jaarlijks stelt het college van GS een Jaaroverzicht Interbestuurlijk Toezicht (IBT) vast. GS doet dit op basis van de beoordelingen van de gemeentelijke taakuitvoering over het voorafgaande jaar. Het jaaroverzicht bevat de beoordelingen van de zes Flevolandse gemeenten op het gebied van financiën (begroting 2022), huisvesting vergunninghouders, het omgevingsrecht en de gemeentelijke archieftaken. Daarnaast geeft het inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen die vorig jaar speelden ten aanzien van het interbestuurlijk inzicht.

5. Gemeenschappelijk toezichtkader Gemeenschappelijke Regelingen 2022 (GTK GR-en 2022)

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het vaststellen van het Gemeenschappelijk toezichtkader (GTK) 2022 voor het financieel toezicht (FT) op de gemeenschappelijke regelingen (GR-en).
 2. Het vaststellen van de brieven aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen en het afschrift aan de deelnemende gemeenten.
 3. Het Gemeenschappelijk toezichtkader (GTK) 2022 voor het financieel toezicht (FT) op de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) ter kennisname aan te bieden bij Provinciale Staten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het Gemeenschappelijk Toezichtkader Gemeenschappelijke Regelingen 2022 (GTK GR-en 2022) vastgesteld. Met als doel aan de gemeenschappelijke regelingen duidelijk te maken op welke manier financieel toezicht door de provincie wordt uitgeoefend.

6. BOB last onder dwangsom werk in de berm zonder ontheffing

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Het bezwaarschrift van de bewoner van de Domineesweg 9 te Nagele ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, behoudens voor het deel van de aangelegde grond-wal dat buiten de beheergrens van de N352 ligt.
 3. De last onder dwangsom van 3 mei 2022 met kenmerk 2949069 in stand te laten onder aanvulling van de te nemen herstelmaatregelen in de beslissing op bezwaar.
 4. De beslissing op bezwaar vast te stellen.
 5. In de beslissing op bezwaar een uitspraak op te nemen over het illegaal gebruik van de grond buiten de beheergrens van de N352.

Samenvatting

Het college besluit tot instandhouding van een last onder dwangsom die is opgelegd aan een aanwonende van de N352 die zonder ontheffing de greppel in de wegberm heeft gedempt en daar bovenop een aardenwal heeft aangelegd.

Download

Besluitenlijst 25 oktober 2022

pdf - 98,28 kB
Open de pdf