Herbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur baanverdubbeling Waterlandseweg

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij, naar aanleiding van een verzoek daartoe van de afdeling Infrastructuur van de provincie Flevoland, besloten hebben de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te wijzigen door gebruik te maken van het instrument herbegrenzing. Aanleiding hiervoor is de verdubbeling van de Waterlandseweg. Burgemeester en Wethouders van gemeente Almere maken bekend dat zij gelet op bovenstaande hebben ingestemd met een afwijking van het vigerende bestemmingsplan.

Inzage

Het besluit tot herbegrenzing, bestaande uit de kaart met het te compenseren gedeelte van de Waterlandseweg en een kaart met de compensatiestrook bij de Ooievaarsweg, ligt samen met het besluit van de gemeente Almere tot afwijking van het vigerende bestemmingsplan voor een ieder ter inzage:

  • In het provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad, en digitaal op de website van provincie Flevoland. De stukken kunnen tijdens kantooruren worden ingezien. Voor het schriftelijk inzien buiten kantooruren kan bij de provincie telefonisch 0320 - 265 265 een afspraak worden gemaakt;
  • Bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1 te Almere. Via het digitaal loket of via telefoonnummer 14036 kunt hiervoor een afspraak maken.

Mogelijkheid tot beroep

Tegen het besluit tot herbegrenzing kan geen beroep worden ingesteld. Tegen het besluit tot afwijking van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden die op tijd een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, tot en met donderdag 23 februari 2017 beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Beroepschriften moeten zijn ondertekend en ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit kan, indien er sprake is van een spoedeisend belang, naast het beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de herbegrenzing van de EHS kunt u contact opnemen met de provincie Flevoland, telefoonnummer 0320 - 265 265. Voor nadere inlichtingen over de afwijking van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeente Almere, telefoonnummer 14036.

Documenten