08 jun 2018

Wijziging tarieven OV-Oost per 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 worden in de drie provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland enkele tarieven voor het openbaar vervoer verhoogd. Dit is nodig vanwege de hogere kosten van het openbaar vervoer en de geleidelijke afbouw van kortingen op de nieuwe abonnementsvormen die in 2017 zijn geïntroduceerd.

Wat er verandert voor de reiziger

Het kilometertarief voor de OV-chipkaart gaat in IJsselmond omhoog van 15,4 naar 15,6 cent. Dit is conform de Landelijke Tariefindex (LTI). Deze verhoging leidt ook tot een verhoging van de tarieven voor losse buskaartjes. Op die manier komt de prijs van ritkaartjes in een betere verhouding tot het reizen op de OV-chipkaart. In de drie provincies wordt de prijs voor het ritkaartje € 2,20 per afstand. De leeftijdskorting van het IJsselmond Altijd Vrij-abonnement voor scholieren wordt geleidelijk afgebouwd. Dit sluit aan op het landelijke beleid. Deze afbouw leidt tot een prijsverhoging van ongeveer € 10,00 per maand. De verkrijgbaarheid in IJsselmond van de 2-sterabonnementen zou aflopen op 1 juli 2018. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten deze termijn te verlengen tot 1 juli 2020. Het 2-sterabonnement wordt met 11,1% verhoogd, maar het prijsvoordeel blijft in veel gevallen aanzienlijk ten opzichte van het reizen op saldo.

Gevolgen voor minder draagkrachtige gezinnen

De prijsverhogingen van het 2-sterabonnement en het Altijd Vrij IJsselmond abonnement kunnen een effect hebben voor minder draagkrachtige gezinnen met schoolgaande kinderen die van het streekvervoer gebruik maken. De provincie heeft daar oog voor en zal met de gemeenten overleggen hoe dit effect voor minder draagkrachtige gezinnen opgevangen kan worden in het gemeentelijke armoedebeleid. Ook zal de provincie bekijken of, en op welke wijze, zij gemeenten voor de extra kosten hiervan kan compenseren.

Advies ROCOV

De consumentenorganisatie ROCOV heeft advies uitgebracht over de wijzigingen in de tarieven OV-Oost. Zij adviseert negatief over de indexering van het kilometertarief omdat die doorgaans per 1 januari plaatsvindt. Door de invoering van het Tarievenhuis OV-Oost per 1 juli 2017 en de veranderingen die daardoor ontstaan zijn, hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten om per 1 januari 2018 geen prijswijzigingen door te voeren, maar dit op 1 juli 2018 te doen. Het ROCOVF is positief over de verlenging van de verkrijgbaarheid van de 2-sterabonnementen, maar is het niet eens met de tariefverhoging. De provincie vindt deze wenselijk om geen scheefgroei te laten ontstaan tussen de 2-sterabonnementen en het IJsselmond Altijd Vrij abonnement. Verder vindt het ROCOVF niet nodig om de prijs van het ritkaartje af te ronden op € 2,20 gezien de invoering van cashloos betalen op de bus. De afronding is volgens de provincie nodig omdat dit de verkoop van ritkaartjes vergemakkelijkt, zowel voor buschauffeurs als voor winkeliers.

Samenwerking Oost Nederland

Gemakkelijk, betaalbaar en snel openbaar vervoer is belangrijk voor alle Flevolandse inwoners. De provincie werkt hieraan samen met de provincies Overijssel en Gelderland. Voor Flevoland geldt dat het stadsvervoer Lelystad en het stads- en streekvervoer Almere niet onder deze samenwerking valt.