Ontwerp Tweede wijziging beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 inzake open bodemenergiesystemen bedrijventerrein Zwolsehoek Urk

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij op 11 juni 2019 het ontwerp van de tweede wijziging van de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 hebben vastgesteld en dat dit vanaf donderdag 20 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 ter inzage ligt.

Wijziging Beleidsregel

In de Tweede wijziging van de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 maken Gedeputeerde Staten kenbaar hoe zij omgaan met vergunningsaanvragen voor open bodemenergiesystemen op het bedrijventerrein Zwolsehoek op Urk. De gemeente Urk is voornemens het bedrijventerrein aan te wijzen als interferentiegebied, omdat in die wijk met de toepassing van open bodemenergiesystemen een grote energiebesparing en emissiereductie te behalen is. Dit vanwege de omvang van de gevestigde bedrijven en de vraag naar koeling voor de koel- en vriesinstallaties binnen dit gebied. Met de wijziging van de beleidsregel worden beoordelingsregels opgenomen die sturing op het optimaal benutten van de bodem voor open bodemenergiesystemen op het bedrijventerrein mogelijk maakt.

Ter inzage

Alvorens het ontwerp ter vaststelling voor te leggen worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen over het ontwerp kenbaar te maken. Het bovengenoemde ontwerp ligt met ingang van donderdag 20 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis op Urk en in het provinciehuis te Lelystad. Het ontwerp is tevens te raadplegen via deze webpagina.

Zienswijzen

Tot en met woensdag 31 juli 2019 kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over genoemde wijziging naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55 8200 AB te Lelystad. U kunt ook per e-mail reageren via info@flevoland.nl onder vermelding van ‘Ontwerp Tweede wijziging beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 inzake open bodemenergie op het bedrijventerrein Zwolsehoek op Urk’. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.

Download

Open het bodemenergieplan

PDF - 1.73 MB
Open de PDF
Contact

Meer informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot provincie Flevoland.