Start procedure inpassingsplan en MER Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Van 11 mei tot en met 22 juni 2020 liggen ter inzage:

Beschrijving

Binnen de gemeenten Urk en Noordoostpolder bestaat al meerdere jaren de wens om bij Urk een nieuwe buitendijkse haven te realiseren. Bedrijven ervaren de beperkte kaderuimte en milieuruimte van de bestaande werkhaven van Urk  als een belemmering  om aan de marktvraag naar steeds grotere jachten en werkschepen te kunnen blijven voldoen. Voor de realisatie van de nieuwe buitendijkse haven moet het geldende bestemmingsplan worden aangepast. De gemeenten Urk en Noordoostpolder hebben de provincie gevraagd hiervoor een inpassingsplan te maken. De ontwikkeling van deze nieuwe haven is van belang voor de regionale economie van Noordelijk Flevoland en is gemeentegrensoverschrijdend. Daarom hebben Provinciale Staten besloten dat de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland van provinciaal belang is. Provinciale Staten hebben op 6 april 2016 ingestemd met het starten van de procedure voor het maken van een inpassingsplan. Provinciale Staten hebben het Inpassingsplan op 19 juli 2017 vastgesteld. De Raad van State heeft echter het Inpassingsplan op 11 december 2019 vernietigd op grond van gewijzigde wetgeving ten aanzien van stikstof. Dit betekent dat er een nieuw Inpassingsplan moet komen en de daarbij behorende procedures opnieuw moeten worden doorlopen.

De ‘Nota van Uitgangspunten provinciaal Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’ en de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’ markeren de start van de nieuwe procedure om de realisatie van de servicehaven alsnog mogelijk te maken.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland geeft aan welke milieuaspecten, alternatieven en inpassingsvarianten en bijbehorende beoordelingscriteria in de MER onderzocht worden. De reacties op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland worden betrokken in het MER-onderzoek. Een passende beoordeling kan deel uitmaken van het onderzoek.

De Commissie m.e.r. wordt om advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER. De Nota van Uitgangspunten provinciaal Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland geeft een overzicht van de planologische aspecten, zoals de ruimtelijke uitgangspunten en het profiel van de haven. De Nota van Uitgangspunten is de basis voor het ontwerp inpassingsplan, dat volgens huidige planning in de zomer 2020 ter inzage wordt gelegd. Het nieuwe Inpassingsplan blijft inhoudelijk nagenoeg gelijk aan het vorige. Er zijn wel extra maatregelen nodig om de stikstofuitstoot in de aanleg- en gebruiksfase omlaag te brengen, op basis waarvan de ecologische beoordeling kan worden aangepast. Hiermee moet worden aangetoond dat het Inpassingsplan uitvoerbaar is. Hiervoor wordt ook een beperkte functiewijziging voor de haven doorgevoerd in het inpassingsplan, namelijk het schrappen van het in het oude Inpassingsplan toegestane bunkerstation. Dit verlaagt de stikstofuitstoot wat de uitvoerbaarheid van het plan ten goede komt.

Ter inzage

De Nota van Uitgangspunten en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau liggen van 11 mei tot en met 22 juni 2020 ter visie. De stukken zijn in te zien bovenaan deze webpagina. In afwijking van gebruikelijk liggen de stukken niet fysiek ter inzage bij de diverse openbare overheidsinstellingen (gemeentehuis e.d.), omdat deze vanwege het Corona-virus gesloten zijn. Indien u de stukken toch graag fysiek wilt inzien, dan kunnen wij u de stukken op verzoek kostenloos per post toesturen. U kunt hiervoor op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen provincie Flevoland, via het secretariaat van de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa, telefoonnummer 0320 - 265 702.

Uw zienswijze indienen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen zijn zienswijze op de stukken schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij Provinciale Staten. De voorkeur gaat uit naar een schriftelijk ingediende zienswijze. U kunt u schriftelijke zienswijze sturen naar Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad of digitaal via provincie@flevoland.nl, onder vermelding van ‘NRD MSNF’ en/of ‘Nota van Uitgangspunten PIP MSNF’, voorzien van datum, naam, postadres en woonplaats. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa, telefoonnummer 0320 - 265 702.