Wet natuurbescherming: besluit vergunning voor diverse woningbouwprojecten te Almere

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 18 december 2020, tevens verzenddatum, een vergunning (pdf, 531 kB) hebben verleend aan gemeente Almere voor diverse woningbouwprojecten te Almere.

Ter inzage

De aanvraag, de vergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 december 2020  tot en met 29 januari 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320 - 265 265. Tevens is de vergunning voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter Inzage Is gelegd hiertegen beroep Instellen bij de rechtbank Midden-Nederland. Het adres is Rechtbank Midden- Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningen rechter van deze rechtbank tevens een verzoek Indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht Is en op welke wijze u dit kunt overmaken. Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot provincie Flevoland: 0320 - 265 265.